Vad hän­der med för­svun­na Bitcoin?

Bitcoin för mil­jon­tals kro­nor har för­svun­nit längs vägen, men är de verk­li­gen bor­ta för all­tid?

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Sä­ker­he­ten är vik­tig för Bitcoin och and­ra kryptovalutor, där den pri­va­ta nyc­keln krävs för att han­te­ra me­del. Pro­ble­met med sy­s­te­met är att om den pri­va­ta nyc­keln för­svin­ner är myn­ten ock­så bor­ta. Män­ni­skor har för­lo­rat mil­jo­ner på det här sät­tet ( se si­dan 98) men vad hän­der med den bort­tap­pa­de va­lu­tan, är den verk­li­gen bor­ta för all­tid?

Går in­te att åter­ska­pa

Tack va­re block­ked­jan är det möj­ligt att se var­je trans­ak­tion som hör till en plån­boks öpp­na nyckel. Än­då går det in­te att flyt­ta el­ler säl­ja Bitcoin ut­an den pri­va­ta nyc­keln. Re­sul­ta­tet har bli­vit att upp­skatt­nings­vis en­dast 78 pro­cent av de cir­ka 17 mil­jo­ner­na Bitcoin är i cir­ku­la­tion. Om­kring 2 mil­jo­ner är allt­så bort­tap­pa­de, med ett mark­nads­vär­de som när det här skrivs mot­sva­rar näs­tan 187 mil­jar­der kro­nor. Det är myc­ket peng­ar att tap­pa bort.

Det sto­ra pro­ble­met med hur Bitcoin och and­ra va­lu­tor är upp­bygg­da är att sä­ker­he­ten in­ne­bär att det in­te finns nå­got sätt att åter­ska­pa in­for­ma­tio­nen. Att för­sö­ka hac­ka den pri­va­ta nyc­keln har med­ve­tet gjorts myc­ket svårt, så svårt att det skul­le ta tu­sen­tals år att åter­ska­pa en för­lo­rad nyckel med den ma­skin­va­ra som finns idag.

Men om den pri­va­ta nyc­keln vo­re en­kel att åter­ska­pa skul­le det ha skett en upp­sjö av Bit­co­in­stöl­der re­dan. Finns det då nå­got man kan gö­ra?

Åter­ställ­nings­fö­re­tag

En bort­tap­pad privat nyckel in­ne­bär in­te nöd­vän­digt­vis slu­tet; det finns fö­re­tag som kan hjäl­pa till med att åter­stäl­la för­lo­ra­de Bitcoin. Tric­ket är att sy­s­te­met be­hö­ver en hjäl­pan­de hand. Så om du vet un­ge­fär hur lö­senordsnyc­keln till din pri­va­ta nyckel var, till ex­em­pel en fras ur din fa­vo­rit­bok, kan du ge åter­ställ­nings­tjäns­ten li­te hjälp på vägen. Det finns fort­fa­ran­de ing­en ga­ran­ti, men det ger ett visst hopp.

Fram­ti­den

Allt ef­tersom ti­den går blir be­räk­nings­kraf­ten bätt­re. Det som är omöj­ligt idag kan va­ra möj­ligt i fram­ti­den. Med ti­den kan vi ham­na i en tids­ål­der då nu­va­ran­de kryp­to­gra­fi in­te läng­re är sä­ker. Män­ni­skor med ak­ti­va plån­böc­ker kan över­gå till ett säk­ra­re sy­stem, med ett an­pas­sat Bi­co­in­pro­to­koll.

Plån­böc­ker som in­te flyt­tas el­ler som in­te kan flyt­tas, kan då bli mål­tav­lor för åter­ställ­nings­fö­re­tag som vill åter­stäl­la de för­lo­ra­de myn­ten och gö­ra sig en hac­ka på kö­pet. Hur ju­ri­di­ken han­te­rar det åter­står att se.

Bit­co­i­nin­ne­hav ef­ter dö­den

Det and­ra pro­ble­met är vad hän­der med di­na Bitcoin när du är död. Det enk­la sva­ret är att så­vi­da du in­te läm­nar kvar åter­ställ­nings­in­struk­tio­ner är myn­ten bor­ta för all­tid.

Vi kan där­för in­te va­ra till­räck­ligt tyd­li­ga med att du bör pla­ce­ra di­na Bitcoin i en sä­ker plån­bok med åter­ställ­nings­al­ter­na­tiv för dig och din fa­milj ( se si­dan 46).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.