Vad mer kan block­ked­jor an­vän­das till?

Block­ked­jor är in­te ba­ra till för va­lu­tor – de kan för­änd­ra värl­den.

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Som vi har nämnt ti­di­ga­re be­hö­ver block­ked­jor ing­en va­lu­ta för att fun­ge­ra ( se si­dan 10). Tek­ni­ken är fak­tiskt ba­ra en me­tod för att få en sä­ker da­ta­bas som är i stort sett omöj­lig att hac­ka. Re­sul­ta­tet har bli­vit att många fö­re­tag un­der­sö­ker om block­ked­jor kan va­ra bra för de­ras fö­re­tag, vil­ket ger nya an­vänd­nings­om­rå­den för tek­ni­ken. Här är en ge­nom­gång av någ­ra av de vik­ti­gas­te.

Ut­lands­be­tal­ning­ar

När man vill gö­ra en be­tal­ning till nå­gon ut­an­för det eg­na lan­det blir det plöts­ligt bå­de väl­digt dyrt och går gans­ka lång­samt. Pro­ble­met är att det in­ter­na­tio­nel­la bank­sy­ste­met är enormt in­ef­fek­tivt och kos­tar mas­sor.

Block­ked­jor är den per­fek­ta lös­ning­en, med kryptovalutor som över­fö­rings­me­tod. Tack va­re det dis­tri­bu­e­ra­de nät­ver­ket blir be­tal­ning­ar av­se­värt snab­ba­re och bil­li­ga­re än med tra­di­tio­nel­la va­lu­tor, oav­sett vart i värl­den de ska.

Bitcoin blir för­mod­li­gen in­te myn­tet som väljs för den här ty­pen av sy­stem, men det finns spe­ci­a­list­nät­verk, som Ripp­le, som är gjor­da

för ban­kan­vänd­ning. Och IBM ar­be­tar på ett eget be­tal­nings­nät­verk för att åstad­kom­ma nå­got lik­nan­de. Hur som helst är det tyd­ligt att block­ked­jor kom­mer ge oss bil­li­ga­re, glo­ba­la över­fö­ring­ar.

Iden­ti­tets­be­kräf­tel­se

Du vet hur det är: an­sö­ker du om ett lån mås­te du be­kräf­ta din iden­ti­tet; an­sö­ker du om par­ke­rings­till­stånd mås­te du be­kräf­ta din iden­ti­tet; vill du an­mä­la dig till en kurs mås­te du be­kräf­ta din iden­ti­tet och så vi­da­re. Pro­ble­met är att allt det här be­kräf­tan­det är väl­digt re­pe­ti­tivt och tar myc­ket tid.

Ett block­ked­je­ba­se­rat ve­ri­fi­e­rings­sy­stem som de­las mel­lan fö­re­ta­gen, till och med myn­dig­he­ter, kan va­ra sva­ret. Ge­nom att an­vän­da en privat nyckel skul­le du kun­na ska­pa ett nytt iden­ti­tets­do­ku­ment som lag­ras i block­ked­jan. Även om det skul­le be­hö­va ve­ri­fie­ras vid det förs­ta till­fäl­let skul­le and­ra fö­re­tag kun­na an­vän­da ditt block­ked­je-id för fram­ti­da ve­ri­fi­e­ring. Pang, pro­ble­met är bor­ta och plöts­ligt har he­la pro­ces­sen bl­vit enkla­re.

För­säk­rings­an­språk

Block­ked­jor skul­le kun­na re­vo­lu­tio­ne­ra sät­tet som för­säk­rings­bo­lag han­te­rar ären­den på. För när­va­ran­de är det svårt att få ihop be­vis och för­säk­rings­bo­lag har ett sy­stem som gör det svårt att se i vil­ket ske­de ditt ären­de be­fin­ner sig.

Med block­ked­jor skul­le för­säk­rings­bo­lag kun­na sam­la in all in­for­ma­tion om ditt ären­de, vil­ket skul­le gö­ra pro­ces­sen enkla­re för dem och he­la sy­s­te­met myc­ket mer trans­pa­rent.

Ägan­de­be­vis

Att be­vi­sa vem som äger nå­got kan va­ra svårt, men block­ked­jor gör det möj­ligt. Tro­ligt­vis kom­mer vi bör­ja med stör­re fö­re­mål, som hus och bi­lar. Med hjälp av block­ked­jans lig­ga­re kom­mer det bli enkla­re att fö­ra över ägan­det av mer dyr­ba­ra fö­re­mål och be­vi­sa vem som äger vad i var­je steg. När ked­jan är på plats blir det myc­ket lät­ta­re och bil­li­ga­re att spå­ra ett fö­re­måls ur­sprung.

Det mås­te in­te va­ra sto­ra, dyr­ba­ra fö­re­mål. Små sa­ker kan spå­ras från fa­bri­ken till bu­tiks­gol­vet, för att be­vi­sa ägan­de­rätt och au­ten­ti­ci­tet. Och det går dess­utom lätt att be­vi­sa att ett dyr­bart fö­re­mål är ditt, vil­ket kan va­ra prak­tiskt om du be­hö­ver en för­säk­ring.

Smar­ta­re be­tal­ning­ar

Om du kö­per nå­got i en bu­tik idag och det vi­sar sig va­ra nå­got fel på va­ran el­ler att den in­te le­ve­re­ras blir det din sak att för­sö­ka krä­va åter­be­tal­ning. Med block­ked­jor kan det änd­ras med smar­ta kon­trakt.

Med smar­ta kon­trakt kan du be­ta­la för en va­ra men kon­trak­tet ge­nom­för be­tal­ning­en först när le­ve­ran­sen sker. Om du får fel va­ra el­ler den in­te dy­ker upp över­hu­vud­ta­get, blir det på så sätt lät­ta­re för dig att få till­ba­ka di­na peng­ar. Det kan in­ne­bä­ra en stor för­änd­ring i hur vi be­ta­lar för va­ror. Smar­ta kon­trakt kan ut­ö­kas till and­ra ty­per av af­fä­rer ock­så. När nå­gon till ex­em­pel kö­per ett hus kan af­fä­ren re­gi­stre­ras hos lant­mä­te­ri­et au­to­ma­tiskt. Det spa­rar in­te ba­ra tid och mö­da ut­an de smar­ta kon­trak­ten får ock­så fö­re­ta­gen att bli mer öpp­na och an­svars­ta­gan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.