EOS

LÄS MER OM MYN­TEN

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

EOS är ett ex­tremt in­tres­sant pro­jekt. EOS­block­ked­jan, ut­veck­lad av fö­re­ta­get block.one, ska lan­se­ras den 1 ju­ni 2018.

Platt­for­men sträc­ker sig långt bort­om van­lig va­lu­ta och är tänkt att va­ra en skal­bar platt­form för smar­ta kon­trakt och de­cent­ra­li­se­rad lag­ring. Och den är gjord för att kun­na ska­las upp ut­an de pro­blem som upp­kom­mit med Bitcoin, sam­ti­digt som det in­te tas ut någ­ra trans­ak­tions­av­gif­ter.

För­u­tom som vär­de på en en­het an­vänds EOS­myn­tet i nät­ver­ket för att till­han­da­hål­la bå­de band­bredd och lag­ring. En­ligt ut­veck­lar­na av platt­for­men är ett mynt re­pre­sen­ta­tivt för en to­tal in­sats. Om du äger 1 pro­cent av Eos-myn­ten har du allt­så rätt till 1 pro­cent av nät­ver­kets till­gäng­li­ga band­bredd. Och som äga­re av EOS har du rätt att rös­ta och del­ta i block­ked­jans sty­rel­seskick.

EOS be­skrivs som det förs­ta de­cent­ra­li­se­ra­de ope­ra­tiv­sy­ste­met, som kan kö­ra de­cent­ra­li­se­ra­de ap­par. När det här skrivs kun­de Et­he­re­um an­vän­das för att få del­ta i den förs­ta en­mil­jards­för­sälj­ning­en av EOS ( eos.io/in­struc­tions) in­nan Eos-nät­ver­ket lan­se­ras of­fi­ci­ellt.

Det är gans­ka myc­ket mer kom­plext att kom­ma in i än and­ra va­lu­tor, men så är ock­så EOS gans­ka an­norlun­da jäm­fört med kon­kur­ren­ter­na. Läs det som finns på EOS webb­plats nog­grant in­nan du investerar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.