Car­da­no (ADA)

LÄS MER OM MYN­TEN

Bitcoin och andra digitala valutor - - Sidan 1 -

Car­da­no lan­se­ra­de först i sep­tem­ber 2017. Den har haft en bra till­växt och pri­set har in­te sjun­kit li­ka myc­ket un­der vin­tern 2018 som för vis­sa and­ra va­lu­tor. Det, och det re­la­tivt lå­ga pri­set per mynt (när det här skrivs) gör Car­da­no och va­lu­tan ADA till ett in­tres­sant pro­jekt. Om myn­tet sta­bi­li­se­ras och till­väx­ten ökar på nytt kan det va­ra en bra in­ve­ste­ring.

Car­da­no har vis­sa in­tres­san­ta an­vänd­nings- om­rå­den ock­så. För­u­tom att va­ra nät­verk åt va­lu­tan ADA är det kon­stru­e­rat för att kö­ra fi­nan­si­ell programvara, smar­ta kon­trakt och de­cent­ra­li­se­rad programvara. Re­sul­ta­tet blir att det är långt mer än ba­ra än­nu ett be­tal­nings­nät­verk.

Gre­klands na­tio­nel­la forsk­nings- och ut­bild­nings­nät­verk har pla­ner på ett förs­ta Car­dano­pro­jekt, att ve­ri­fi­e­ra stu­den­ter­nas di­plom via block­ked­jan. Om det går bra kan and­ra fö­re­tag och myn­dig­he­ter dras till nät­ver­ket och gö­ra att dess po­pu­la­ri­tet sti­ger än­nu mer.

En­ligt dess webb­plats är ”Car­da­no mer än ba­ra en kryp­to­va­lu­ta, det är en tek­nisk platt­form som kom­mer kun­na kö­ra fi­nan­si­ell programvara som idag an­vänds dag­li­gen av en­skil­da per­so­ner, or­ga­ni­sa­tio­ner och län­der över he­la värl­den. Platt­for­men är kon­stru­e­rad i skikt, vil­ket ger sy­s­te­met den flex­i­bi­li­tet som be­hövs för att lät­ta­re kun­na un­der­hål­las och upp­gra­de­ras med mju­ka för­gre­ning­ar. När det grund­läg­gan­de skik­tet som kör ADA är fär­digt, ska ett se­pa­rat be­räk­nings­skikt byg­gas för att han­te­ra smar­ta kon­trakt, de di­gi­ta­la ju­ri­dis­ka över­ens­kom­mel­ser som ska stöt­ta fram­ti­da han­del. Car­da­no kom­mer ock­så kö­ra de­cent­ra­li­se­rad programvara, el­ler dap­par, tjäns­ter som in­te kon­trol­le­ras av en en­skild part ut­an ope­re­rar i en block­ked­ja.”

I det här ti­di­ga ske­det är Car­da­no värd att hål­la ett öga på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.