EN PLATT KAR­TA TILL DIN STAD

Så gör du den per­fek­ta plat­ta kar­tan för din stad.

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Det är ett stort pro­jekt att byg­ga en stad i Mi­necraft, och du vill in­te gö­ra det svå­ra­re än vad det är! Du kan bör­ja på en ny stad ge­nom att ska­pa en van­lig Mi­necraft-värld, men det kan ska­pa många pro­blem. Du kan ham­na på en li­ten ö mitt i ha­vet, på en snö­ig bergs­topp el­ler mitt i en torr öken. Det är inga per­fek­ta plat­ser för en stad ...

Du kan gans­ka lätt för­flyt­ta dig till en an­nan del av en kar­ta, spe­ci­ellt om du spe­lar i Kre­a­tivt lä­ge och kan fly­ga över din nya värld. Trots det kan det va­ra svårt att byg­ga på en van­lig kar­ta. Bi­o­mer­na för­änd­ras stän­digt. Kul­lar och berg ham­nar i vägen och ing­en vill väl byg­ga ett hus över la­va!

För att gö­ra det så en­kelt som möj­ligt bör du bör­ja med en helt platt kar­ta (el­ler en su­per­platt värld, som det he­ter på Mi­necraft-språk). Det be­ty­der att du in­te be­hö­ver äg­na tim­mar åt att hug­ga ge­nom berg, tor­ka ut sjö­ar el­ler lö­sa and­ra pro­blem när du byg­ger ut din stad. Istäl­let får du ljuv­ligt grönt gräs så långt ögat kan se, som du lätt kan byg­ga din stad på!

Du kan få pro­blem om du lad­dar in på en ö …

Bör­ja med en su­per­platt värld för att gö­ra li­vet lät­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.