TEXTURPAKET MED STADSTEMA

Vill du få din stad att se ut som en rik­tig stor­stad? Tes­ta des­sa texturpaket!

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

En av de bäs­ta sa­ker­na med Mi­necraft är att om du in­te gil­lar hur nå­got ser ut kan du änd­ra på det. När du byg­ger en mo­dern stad pas­sar in­te trä­fack­lor el­ler dör­rar som ser ut att va­ra häm­ta­de från ett gam­malt slott så bra. Mo­der­na stä­der är ful­la av glas, slä­ta ytor och de se­nas­te pry­lar­na!

För att få din stad att se mo­dern ut kan du änd­ra spe­lets tex­tur- el­ler re­sur­spa­ket. Det för­änd­rar ut­se­en­det på bloc­ken och ger dig ett helt nya tex­tu­rer och block att le­ka med.

Mi­necraft­spe­la­re kan lad­da ned nya texturpaket från Mi­necraft Sto­re, som du kom­mer till via spe­lets hu­vud­me­ny. De fles­ta texturpaket är köp i spe­let, men de är van­ligt­vis gans­ka bil­li­ga. Frå­ga all­tid en vux­en in­nan du köper nå­got.

Om du spe­lar i Javautgåvan, kan du lad­da ned re­sur­spa­ket från internet och se­dan in­stal­le­ra dem i spe­let. Du hit­tar in­struk­tio­ner på hur du in­stal­le­rar dem på: mi­necraft. ga­me­pe­dia.com/Tu­to­ri­als/ Lo­a­ding­_a_­re­sour­ce_­pack.

Här kom­mer ex tips på snyg­ga och väl­digt oli­ka re­sur­spa­ket för stads­byg­ga­re, som fun­ge­rar i bå­de Mi­necraf­toch Javautgåvan.

Ge in­vå­nar­na i din stad pas­san­de klä­der! Se si­da 10.

Ef­ter en lång dag i sta­den kan du kom­ma hem till en mo­dern lyx­vil­la.

Upp­kläd­da och re­do för en ar­bets­dag i sta­den!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.