BYGG SNABBT MED KOMMANDON

Trött på att läg­ga var­je block för hand? Kommandon kom­mer att gö­ra ditt liv lät­ta­re.

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Fyllkommandot kom­mer va­ra till hjälp när du för­sö­ker läg­ga fle­ra ton av sam­ma typ av block. Kom­man­dot fun­ge­rar per­fekt om du vill läg­ga ett golv i en ny bygg­nad el­ler om du byg­ger en enorm, rak vägg av sam­ma typ av block.

Nå­got som är än­nu bätt­re är att det är ett av de enk­las­te kom­man­do­na att an­vän­da. Var för­sik­tig när du ko­pi­e­rar ko­or­di­na­ter­na du vill pla­ce­ra bloc­ken på. En siff­ra fel el­ler ett sak­nat mi­nus­tec­ken kan för­stö­ra din bygg­nad. Du kan in­te ång­ra ett fyll­kom­man­do när det har gjorts!

På näs­ta si­da kan du lä­ra dig hur du läg­ger ett golv av sand­sten med hjälp av kom­man­dot.

Lär dig gö­ra hus snabbt. Se si­da 20.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.