LAD­DA NED FÄR­DI­GA BYGG­NA­DER

Det finns ing­et be­hov av att byg­ga allt i din stad, för du kan fyl­la en kar­ta med fär­di­ga byg­gen!

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Det är in­te lätt att byg­ga en hel Mi­necraft-stad själv. Det kom­mer att ta dig fle­ra må­na­der att gö­ra klart en stad all­de­les själv. Många av stä­der­na i Mi­necraft har många byggt ihop un­der lång tid.

Du mås­te in­te byg­ga allt själv om du in­te vill. Det finns mil­jon­tals Mi­necraft-spe­la­re där ute och många de­lar gär­na med sig av si­na ska­pel­ser. Det be­ty­der att du kan lad­da ned de­ras byg­gen till din värld.

Allt som krävs är ba­ra någ­ra mi­nu­ter för att lad­da ned en häf­tig spor­ta­re­na, ett enormt torn el­ler en mag­ni­fik herr­gård. Att byg­ga så­dant själv ha­de sä­kert ta­git fle­ra da­gar ...

Här får du lä­ra dig hur du im­por­te­rar bygg­na­der till din stad ge­nom att an­vän­da ett pro­gram som he­ter MCE­dit.

Det här tip­set fun­ge­rar där­för ba­ra för spe­la­re på spe­lets Java­ver­sion. För­sök in­te att gö­ra det­ta med van­li­ga Mi­necraft­värl­dar, för det kan för­stö­ra ditt spa­ra­de spel.

Yng­re spe­la­re bör be en vux­en om hjälp med ned­ladd­ning­en och an­vänd­ning­en av pro­gram­met, ef­tersom det kan va­ra li­te kne­pigt. Det är lätt hänt att ett spa­rat spel för­störs om nå­got går fel.

Vill du ha en are­na i din stad? Du be­hö­ver in­te byg­ga den själv.

Lad­da ned byg­gen av and­ra spe­la­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.