FÅ TÅ­GEN ATT GÅ

Lär dig hur du sät­ter fart på sta­dens trans­port.

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Om du byg­ger en rik­tigt stor stad be­hö­ves snabb trans­port. Att gå öve­rallt tar all­de­les för lång tid! Järn­väg är bäst för att för­flyt­ta mobs (el­ler an­nan last) på.

Gruv­vag­nar är Mi­necrafts mot­sva­rig­het till tåg. Du kan hop­pa i en gruv­vagn och ta en tur från en plats till en an­nan. Med li­te pla­ne­ring kan tå­get gå i he­la sta­den. Då kan du ta dig öve­rallt snabbt.

På mot­satt si­da får du lä­ra dig om hur räls fun­ge­rar och om de oli­ka ty­per­na av räls i Mi­necraft. Då kan du få tå­gen att gå i tid och åt rätt håll.

Du mås­te tän­ka fram­åt när du pla­ne­rar din järn­väg. Ska al­la tåg gå på mar­kni­vå? I så fall be­hö­ver du se till att det finns plats mel­lan hu­sen. Vill du grä­va tunn­lar och lå­ta tå­gen gå un­der mar­ken?

El­ler kom­mer du sik­ta mot stjär­nor­na och lå­ta gå på upp­höj­da ba­nor?

Oav­sett vad du väl­jer får du li­te tips på hur du kan byg­ga och pla­ne­ra di­na nät­verk. Du får till och med lä­ra li­te om hur du stop­par obe­hö­ri­ga mobs från att gå på spå­ren.

Pend­lar du till job­bet? Tå­get tar dig dit snabbt! Se si­da 102.

The­re’s no quic­ker way to get around than by train!

Ta­ke in the sights wit­hout aligh­ting from the mi­necarts!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.