FAN­TAS­TIS­KA FON­TÄ­NER

Fyll din stad med li­te vac­kert vat­ten.

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Om du tar en pro­me­nad i en par i en stor­stad kom­mer du näs­tan sä­kert hit­ta en fon­tän nå­gon­stans i par­ken. Det är gans­ka en­kelt att byg­ga en vac­ker fon­tän i Mi­necraft. Och om nå­got skul­le gå fel,är det ba­ra att stä­da upp ef­ter dig med svam­par!

I den här gui­den får du lä­ra dig hur du byg­ger en stor, fon­tän i två ni­vå­er. Den pas­sar verk­li­gen bra i en park – el­ler på ett torg. Om du har en till­räck­ligt stor bygg­nad kan du till och med byg­ga den in­om­hus!

Pre­cis som i en rik­tig fon­tän kom­mer vatt­net ald­rig att slu­ta rin­na. Du be­hö­ver in­te hel­ler ar­be­ta med krång­lig röd­sten för att fon­tä­nen ska fun­ge­ra. Den skö­ter sig all­de­les själv!

Du får ock­så lä­ra dig hur du kan gö­ra en mind­re ver­sion som pas­sar bra fram­för hus. Runt fon­tä­ner pas­sar det bra med någ­ra ra­bat­ter med vack­ra blom­mor. Där­för får du ock­så någ­ra tips på hur du gör om­giv­ning­en runt fon­tä­nen fin!

Add a spectacu­lar wa­ter fe­a­tu­re to your ci­ty …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.