GÖR DIN STAD TILL­GÄNG­LIG FÖR NEDLADDNING

Lär dig hur du de­lar din stad med vän­ner – och res­ten av värl­den!

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Re­do att de­la din stad med and­ra? Även om den in­te är helt klar kan det va­ra värt att de­la ditt spel, så att du kan få tips från vän­ner. Kanske vill ni till och med fort­sät­ta byg­ga på sta­den till­sam­mans?

I det här av­snit­tet får du lä­ra dig hur du de­lar di­na spa­ra­de spel på Javautgåvan. Du får lä­ra dig var du hit­tar den dol­da map­pen där Mi­necraft-spe­len spa­ras på din pc, hur du gör en zip-fil som gör del­ning­en lät­ta­re och hur du lad­dar upp den fi­len på någ­ra av Mi­necrafts mest po­pu­lä­ra saj­ter, så att mil­jon­tals and­ra spe­la­re kan ta del av din ska­pel­se.

Om du in­te är re­do att vi­sa din stad för värl­den än­nu, får du lä­ra dig hur du de­lar den med ba­ra di­na vän­ner i steg 3.

Om du spe­lar Mi­necraft på läsplat­ta, smart­te­le­fon el­ler på konsol är det in­te rik­tigt li­ka lätt att de­la värl­den. Det gäl­ler spe­ci­ellt på App­le-en­he­ter, där det är svå­ra­re att hit­ta plat­sen där fi­ler­na är spa­ra­de.

Du får ock­så lä­ra dig hur du de­lar sta­den med and­ra via Mi­necraft Realms.

They could even help you fi­nish your ci­ty!

See what fri­ends think of your new ci­ty build!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.