HERR­GÅRD

Vill du ha ett fint, lyx­igt hus att bo i? En herr­gård pas­sar per­fekt.

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

När man bör­jar spe­la Mi­necraft i över­lev­nads­lä­ge är man of­ta tack­sam för ett par jord­block att ta skydd un­der. Det kom­mer dock in­te drö­ja länge in­nan man läng­tar ef­ter nå­got lyx­i­ga­re – och när det kom­mer till hus blir det in­te lyx­i­ga­re än så här.

På de kom­man­de fem si­dor­na får du lä­ra dig hur du byg­ger en egen herr­gård. Ditt nya hem kom­mer ha allt från pool, him­mel­säng­ar och båt till en egen sjö. Det kom­mer dess­utom att fin­nas mas­sa plats för gäs­ter som vill so­va över!

För­sök in­te byg­ga herr­går­den i över­lev­nads­lä­ge. Ba­ra att sam­la al­la block till hu­set ha­de ta­git enormt lång tid. För så­da­na här byg­gen pas­sar kre­a­tivt lä­ge bäst.

Tre ty­per av sand­sten ger hu­set mas­sa oli­ka tex­tu­rer.

Skul­le du vil­ja bo så här?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.