SJUK­HUS

Är du sjuk? Har du ont? Det här är plat­sen att be­sö­ka.

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Hej, du har ringt 112. Hur kan vi hjäl­pa dig?” ”Hal­lå, jag be­hö­ver en am­bu­lans, jag har pre­cis va­rit med om en cree­per­ex­plo­sion!” Du har ut­an tve­kan va­rit med om si­tu­a­tio­ner i Mi­necraft där en duk­tig lä­ka­re ha­de va­rit till hjälp. Oav­sett om du har ska­dat dig i strid, ätit rått kött el­ler drab­bats av en hemsk brygd har du nu nå­gon­stans att åka för att få hjälp.

Här får du lä­ra dig hur du byg­ger ett Mi­necraft-sjuk­hus, kom­plett med akutin­tag, ope­ra­tions­sal och en fun­ge­ran­de röntgen­ma­skin! På si­da 82 får du dess­utom lä­ra dig hur du gör två or­don som är vik­ti­ga för al­la sjuk­hus: en am­bu­lans och en luf­tam­bu­lans.

Allt i den här gui­den kan byg­gas med vil­ken ver­sion som helst av Mi­necraft. Du re­kom­men­de­ras att byg­ga i kre­a­tivt lä­ge, ef­tersom du kom­mer be­hö­va sto­ra mäng­der kvarts- och glas­block. Men om du kän­ner för en ut­ma­ning är det fullt möj­ligt att byg­ga i över­lev­nads­lä­ge.

Det är ett Mi­necraft­nöd­lä­ge!

Följ med mig om du in­te mår bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.