JUL­GRAN

För­be­red sta­den in­för ju­len med en vac­ker gran.

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Från den sto­ra gra­nen på Lon­dons Tra­fal­gar Squa­re till det enor­ma trä­det i Roc­ke­fel­ler Cen­ter i New York – sto­ra stä­der äls­kar att bril­je­ra med sto­ra jul­gra­nar när det blir de­cem­ber. En gång om året kan du ock­så ploc­ka fram julpyn­tet i din Mi­necraft-stad!

Här får du lä­ra dig hur du gör en klas­sisk jul­gran. Den är väl­digt lätt att gö­ra och tar för­mod­li­gen in­te läng­re än 10–15 mi­nu­ter. Du kan såklart gö­ra byg­ga den så stor du vill. Sam­ma de­sign kan gö­ras som ett mind­re träd till en lyx­ig herr­gård el­ler som en enorm gran, likt dem som står på många stä­ders torg till jul. Den här gui­den vi­sar ett me­del­stort al­ter­na­tiv som pas­sar bra på många oli­ka plat­ser.

Den här jul­gra­nen är en ju­ste­rad ver­sion av YouTu­bern Gri­ans de­sign. Du kan sä­kert kom­ma på eg­na sätt att pyn­ta gra­nen. Kanske kan fack­lor gö­ra den än­nu bätt­re?

‘Tis the se­a­son to be jol­ly, fa-la-la­la-la, la-la-la-la!

Your Mi­necraft ci­ty can see so­me festi­ve fun too!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.