FLYG­PLATS

Su­gen på se­mes­ter? En flyg­plats kan va­ra bra att ha.

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Här får du lä­ra dig hur du byg­ger en fan­tas­tisk flyg­plats. Den här flyg­plat­sen har allt: in­check­nings­dis­kar, sä­ker­hets­kon­troll, av­gångs­hall och till och med ett fun­ge­ran­de ba­ga­ge­band! Det finns dess­utom en tun­nel som le­der dig di­rekt till flyg­pla­net, så pas­sa­ger­na slip­per ta en trång buss för att kom­ma till pla­net.

Den här flyg­plat­sen är gi­gan­tisk. Du be­hö­ver enor­ma mäng­der re­sur­ser, så du mås­te näs­tan byg­ga den i kre­a­tivt lä­ge.

Det finns ty­värr in­te till­räck­ligt myc­ket plats i den här boken för att lä­ra dig hur du byg­ger flyg­pla­net ock­så. Om du blädd­rar vi­da­re till si­da 86 kan du lä­ra dig hur du lad­dar ned bonus­gui­der där du kan lä­ra dig ex­akt hur du byg­ger flyg­pla­net.

På den si­dan finns ock­så en länk till en vi­deo, där du får föl­ja med på en tur ge­nom flyg­plat­sen och flyg­pla­net. En per­fekt chans att ta en när­ma­re titt på ska­pel­ser­na.

Väl­kom­men till flyg­plat­sen. Är du re­do för av­gång?

Den här flyg­plat­sen kan täv­la med Ar­lan­da!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.