FLERSPELARLÄGE OCH SERVRAR

Bjud in and­ra att spe­la i din stad ge­nom att star­ta ett lo­kalt flerspelarläge el­ler Mi­necraft­serv­rar.

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Nu har du lärt dig hur du kan de­la din värld med and­ra ge­nom att be­ta­la för Mi­necraft Realms, men det går ock­så att va­ra värd för ett spel helt gra­tis! Med lo­ka­la fler­spe­lar­lä­gen kan du och di­na kom­pi­sar att spe­la till­sam­mans på det lo­ka­la nät­ver­ket. Oav­sett vil­ken ver­sion du spe­lar på kan du de­la din stad på se­kun­der och vi­sa upp din stad. Låt fa­milj och vän­ner va­ra med och byg­ga! Läs vi­da­re för in­struk­tio­ner på hur du gör för al­la ver­sio­ner.

Det and­ra al­ter­na­ti­vet för spe­la­re på Javautgåvan är att gö­ra en egen Mi­necraft-ser­ver. Det­ta är in­te li­ka svårt som det lå­ter. Allt du be­hö­ver är en ex­tra da­tor (in­te den du van­ligt­vis spe­lar Mi­necraft på) och se­dan lad­da ned ett pro­gram. Den and­ra da­torn be­hö­ver in­te va­ra sär­skilt kraft­full för att kun­na va­ra värd för en Mi­necraft-ser­ver. Läs vi­da­re för steg-för-steg in­struk­tio­ner om hur du star­tar en ser­ver.

Med en egen ser­ver kan du bju­da in vem som helst till den. De kan an­slu­ta sig till din ser­ver över internet. Läs vi­da­re för att ut­fors­ka de oli­ka möj­lig­he­ter­na som finns för fler­spe­lar­lä­gen.

Fri­ends and fa­mily can play in your ci­ty for free!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.