TÅGSTATION

Hjälp män­ni­skor att re­sa runt ge­nom att byg­ga en tågstation.

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Om du har följt ste­gen så här långt har du kom­mit rätt långt i ditt stads­pro­jekt. Du har för­mod­li­gen en hel del bygg­na­der på kar­tan nu. Att gå runt i sta­den kan bli gans­ka trött­samt. Där­för är det dags att byg­ga ett trans­port­sy­stem, så att sta­dens in­vå­na­re kan ta sig runt en­kelt. Här får du lä­ra dig hur du byg­ger en im­po­ne­ran­de tågstation.

Sta­tio­nen har allt du be­hö­ver: bil­jett­luc­kor, bil­jett­au­to­ma­ter och till och med en fin bloms­ter­af­fär om du vill över­ras­ka nå­gon spe­ci­ell. När du har byggt tåg­sta­tio­nen kan du bör­ja an­slu­ta den till and­ra bygg­na­der med hjälp av gruv­vag­nar.

Du får fler tips på hur du byg­ger sta­dens trans­port­nät­verk i näs­ta del av den här gui­den. Du kan hop­pa vi­da­re och lä­sa li­te där, men kom till­ba­ka och bör­ja byg­ga tåg­sta­tio­nen se­dan.

Tå­get kom­mer snart!

Ett ty­piskt bil­jett­kon­tor – en luc­ka är all­tid stängd!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.