GATUDEKORATIONER

Det finns mer på sta­dens ga­tor än ba­ra as­falt och trot­to­a­rer …

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Om du stro­sar längs en van­lig ga­ta ser du mer än själ­va trot­to­a­ren. Det finns fak­tiskt mas­sa att se på! Gatukonst och and­ra dekorationer sät­ter färg på pro­me­na­der ge­nom sta­den.

Här får du lä­ra dig hur du läg­ger till des­sa de­tal­jer på di­na ga­tor, för att få dem att se än­nu mer re­a­lis­tis­ka ut.

Du får gö­ra allt från pap­pers­kor­gar till pol­la­re. Det är få av dem som fak­tiskt har syf­ten i Mi­necraft, men det är de­tal­jer­na som gör skill­na­den.

Den kanske mest an­vänd­ba­ra ga­tu­de­ko­ra­tio­nen är den au­to­ma­tis­ka gat­lyk­tan. De an­vän­der sig av en dags­ljus­sen­sor för att se till att lam­por­na tänds när so­len för­svin­ner ned i ho­ri­son­ten. Då blir di­na ga­tor ald­rig mör­ka. Ing­en vill run­da ett hörn och kroc­ka med en zom­bie el­ler ett ske­lett …

Al­la des­sa de­sig­ner tar ba­ra någ­ra se­kun­der att gö­ra, så de är su­perenk­la och smar­ta tillägg i din stad. Du be­hö­ver ba­ra be­stäm­ma var du vill pla­ce­ra dem!

The bol­lards and green ver­ges add a re­a­listic fe­el

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.