KONSOL

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - En Platt Karta Till Din Stad -

Klic­ka på Spe­la i Mi­necraft, se­dan Ska­pa ny och Ska­pa ny värld. Änd­ra spel­lä­get till Kre­a­tivt lä­ge och svå­rig­hets­gra­den till Fred­lig. Då kan inga cree­pers spränga din nya stad i små­bi­tar!

Scrol­la ned och un­der Världs­typ väl­jer du Platt. Till skill­nad från Javautgåvan kan du in­te änd­ra in­ställ­ning­ar­na för plat­ta värl­dar här, så du fal­ler av värl­den om du för­sö­ker byg­ga mer än två block un­der mar­ken. Det kan va­ra li­te fru­stre­ran­de!

And­ra al­ter­na­tiv som du kanske vill över­vä­ga är att väl­ja ”All­tid dag” för att för­hind­ra att det blir mörkt på nat­ten (nå­got som gör det svå­ra­re att byg­ga). Du kanske ock­så vill stänga av mobs, för att und­vi­ka att djur och and­ra mons­ter spring­er om­kring i din stad. Om du vill byg­ga i stän­digt sols­ken kan du stänga av vä­der­cy­keln ock­så.

Ge se­dan din kar­ta ett nytt namn i top­pen av skär­men och klic­ka på Ska­pa.

”All­tid dag” be­ty­der att du kan se vad du hål­ler på med!

Det är in­te ro­ligt att byg­ga i regn, så stäng av vä­der­cy­keln!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.