CI­TY PACK

490 Mi­necraft co­ins (cir­ka 30 kro­nor) från Mi­necraft Sto­re

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Texturpaketstads -

Om du ska byg­ga en stad är pa­ke­tet Ci­ty Tex­tu­re Pack det själv­kla­ra va­let att bör­ja med.

Det pas­sar per­fekt för bygg­na­der, och har mas­sa oli­ka trä- och te­gel­tex­tu­rer att väl­ja mel­lan, samt su­perklart glas som ser pre­cis ut som rik­tigt glas. Det är per­fekt till höga skyskrapor!

De fles­ta fack­lor från klas­sis­ka Mi­necraft har bytts ut. De gam­la trä­fack­lor­na har bytts ut till snyg­ga, mo­der­na me­tal­ljus och dör­rar­na ser ut att kom­ma från en re­stau­rang.

Det kanske bäs­ta med det här pa­ke­tet är mob­sen. By­bor, cree­pers och till och med järn­go­lems har snyg­ga ko­sty­mer på sig. Det ser all­tid ut som att de är på väg till ett vik­tigt mö­te. Man kän­ner sig näs­tan li­te dum när när sit­ter i säng­en och spe­lar Mi­necraft i py­ja­mas ...

Välj mel­lan mas­sa mo­der­na bygg­block.

Hej­då trä­fack­lor, hej mo­der­na me­tal­lam­por!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.