RELICS OF THE PRIVATEERS

870 Mi­necraft co­ins (cir­ka 50 kro­nor) från Mi­necraft Sto­re

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Texturpaketstads -

Relics of the Privateers är in­te listat som ett re­sur­spa­ket i Mi­necraft Sto­re, ut­an som en värld. Det är fak­tiskt ett spän­nan­de pi­ra­tä­ven­tyr som är värt att spe­la.

Om du lad­dar ned pa­ke­tet får du ock­så till­gång till he­la re­sur­pa­ke­tet, som du kan an­vän­da för att åter­ska­pa värl­dar likt dem som är bygg­da i värl­den.

Re­sur­spa­ke­tet är även­tyr­ligt och färgglatt, och det har många fi­na de­tal­jer för stads­byg­ga­re. Sten­tex­tu­ren, som du kan se på bil­den, är myc­ket fi­na­re än den trå­ki­ga grå fär­gen på den klas­sis­ka ver­sio­nen av bloc­ket. Te­gel­ver­ket du kan se på mar­ken pas­sar per­fekt till ett vac­kert kak­lat golv.

På in­si­dan av bygg­na­der­na, pas­sar de lju­sa ull­tex­tu­rer­na per­fekt som snyg­ga ta­pe­ter. Och kol­la in de nya tav­lor­na som häng­er på väg­gar­na!

By­bor­na har pi­rat­klä­der på sig, men din stad mås­te in­te va­ra mo­dern.

Al­la di­na by­bor är kläd­da som pi­ra­ter.

Välj bland många oli­ka te­gel­block.

Snyg­ga ta­pe­ter och mas­sa konst på väg­gar­na!

En rik­tigt sti­lig go­lem i sin nya ut­styr­sel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.