MO­DERN HD

Lad­da ned gra­tis från: http://re­sour­ce­pack.net/ mo­dern-hd-re­sour­ce-pack

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Texturpaketstads -

Om du byg­ger en mo­dern stad kan det hjäl­pa att in­te ha block som ser ut att va­ra häm­ta­de från sten­ål­dern. Mo­dern HD hjäl­per dig få en su­persnygg, stil­ren stad. Allt i det här pa­ke­tet har klass. Trä- och sten­tex­tu­rer­na är snyggt de­tal­je­ra­de och hjäl­per dig få snyg­ga lyx­vil­lor, som du kan se här på bilderna. Järn­gall­ren är ut­byt­ta mot svar­ta räc­ken, gla­set är ge­nom­skin­ligt och blom­mor­na ser myc­ket mer re­a­lis­tis­ka ut.

Mo­dern HD är snyggt på in­si­dan ock­så. Fö­re­mål som tv-skär­mar er­sät­ter van­li­ga Mi­necraft­block. Du kan även byg­ga ett su­persnyggt kök med kök­slå­dor och skåp, istäl­let för ba­ra en klum­pig gam­mal ugn i ett hörn.

När det gäl­ler tav­lor­na ser de ut som de hör hem­ma på ett mu­se­um, sna­ra­re än på väg­gar­na i ett Mi­necraft-hem.

Om du le­tar ef­ter den ul­ti­ma­ta stads­sti­len i Mi­necraft är det här pa­ke­tet för dig.

Ta ett dopp i en in­bju­dan­de pool!

Kol­la in den häftiga tv:n. Och hög­ta­lar­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.