SOARTEX

Lad­da ned gra­tis från: https://soartex.net/down­lo­ads

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Texturpaketstads -

Soartex är ett pa­ket i hög upp­lös­ning, nå­got som be­ty­der att allt ser myc­ket mer de­tal­je­rat ut än i den van­li­ga ver­sio­nen av Mi­necraft.

Du kom­mer äls­ka hur Soartex han­te­rar vat­ten och glas. Vatt­net är kri­stall­klart, pre­cis som det från kra­nen. Fönst­ren går att se ige­nom och är myc­ket mer re­a­lis­tis­ka. Det gör att du får en fan­tas­tisk utsikt från di­na bygg­na­der.

So­len och mol­nen i Soartex är fan­tas­tis­ka. Det har en glö­dan­de sol – och lad­da­de blixt­rar om det blir då­ligt vä­der! Det finns två ver­sio­ner av Soartex. Fan­ver­ver­sio­nen är ett grupp­ar­be­te, som be­står av om­gjor­da block som oli­ka män­ni­skor har skic­kat in till pa­ke­tets ska­pa­re. Det är det du ser på bilderna här. In­victus är ett am­bi­tiö­sa­re pro­jekt gjort av pro­fes­sio­nel­la konst­nä­rer, men det är mer krä­van­de för da­to­rer.

Kol­la på mol­nen, de ser ut som marsh­mal­lows! Du mås­te lad­da ned Op­tiFi­ne ( in­nan du för­sö­ker lad­da ned Soartex på din da­tor.

Gla­set är ex­tremt klart. Det går att se rakt in!

Vatt­net ser kri­stall­klart ut. Ta ett dopp?

Lägg till li­te stil i din mo­der­na lyx­vil­la!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.