DA­TOR JAVAUTGÅVAN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Texturpaket -

Java­ver­sio­nens spel­fi­ler av Mi­necraft spa­ras på en li­te hem­lig plats.

Det finns två sätt att ta sig till map­pen med spa­ra­de spel. Det förs­ta sät­tet är att öpp­na Mi­necraft, klic­ka på En­spe­lar­lä­ge och se­dan klic­ka en gång på ett av di­na spa­ra­de spel. Tryck på Re­di­ge­ra-knap­pen på skär­men och du kom­mer se en knapp som he­ter Öpp­na mapp. Klic­ka på den för att kom­ma till spel­fi­len.

Det and­ra sät­tet att kom­ma till map­pen är att skri­va in ”%app­da­ta%” (ut­an citat­teck­nen) i sökru­tan för Win­dows 10, som finns i det ned­re vänst­ra hör­net. Öpp­na se­dan App­Da­ta-map­pen, som bör vi­sas i sökre­sul­ta­ten. Dub­bel­klic­ka på .Mi­necraft och sa­ves-map­pen. Där bör du kun­na se map­par­na med al­la di­na spa­ra­de spel.

När du hit­tat map­par­na finns det fle­ra sätt att sä­ker­hetsko­pi­e­ra di­na spel på. Det­ta gör du fall nå­got skul­le gå fel med den ur­sprung­li­ga spa­ra­de fi­len, så du har en ko­pia av ori­gi­na­let att gå till­ba­ka till.

Du kan gö­ra en ma­nu­ell sä­ker­hetsko­pia till en an­nan en­het, ex­em­pel­vis ett USB-min­ne. An­slut en­he­ten till da­torn och öpp­na den via Win­dows ut­fors­ka­re. Ko­pi­e­ra se­dan över map­pen med det spa­ra­de spe­let till en­he­ten. Om du re­dan ta­git en sä­ker­hetsko­pia av det spe­let kom­mer du bli till­frå­gad om du vill skri­va över fö­re­gå­en­de ko­pia. Tryck på ja, om du vill er­sät­ta fi­len.

Ett an­nat bra al­ter­na­tiv är att spa­ra en ko­pia av det spa­ra­de spe­let till en moln­lag­rings­tjänst, som till ex­em­pel Drop­box och Onedri­ve. Då har du in­te ba­ra en fil på din da­tor, ut­an det finns en ko­pia i mol­net ock­så, Om da­torns hård­disk skul­le bör­ja krång­la har du en spa­rad ko­pia på nä­tet som går att häm­ta igen.

Gör en sä­ker­hetsko­pia på da­torn och i mol­net!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.