IPAD EL­LER IP­HO­NE

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Spara Din Stad -

Det enk­las­te sät­tet att se till att du har en sä­ker­hetsko­pia av ditt Mi­necraft­spel på en iPad el­ler iP­ho­ne är att an­vän­da Apples moln­lag­ring. Du får 5GB gra­tis, och det är till­räck­ligt för att spa­ra tu­sen­tals Mi­necraft­spel!

För att ak­ti­ve­ra iCloud sä­ker­hetsko­pi­e­ring går du in på In­ställ­ning­ar på din en­het. Välj se­dan Kon­ton och lö­senord och se­dan iCloud. Ak­ti­ve­ra ICLOUD­SÄ­KER­HETSKO­PIA, om det in­te re­dan är på. I lis­tan kan du ock­så väl­ja vil­ja ap­par som en­he­ten ska sä­ker­hetsko­pi­e­ra. Se till att Mi­necraft är valt, som på bil­den till väns­ter.

Om du tap­par bort din iPad el­ler iP­ho­ne, el­ler om den går sön­der, kan du åter­stäl­la di­na spel från din iCloud-sä­ker­hetsko­pia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.