BYGG SNABBT MED KOMMANDON

Trött på att läg­ga var­je block på en enorm bygg­nad för hand? Kommandon kom­mer att gö­ra ditt liv som Mi­necraft-byg­ga­re lät­ta­re.

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Byggtips -

Helt är­ligt, det krävs oer­hört myc­ket hårt ar­be­te för att byg­ga en Mi­necraft-stad. Om du gör sto­ra väg­gar el­ler många bygg­na­der av sam­ma typ kan det bli gans­ka trå­kigt att läg­ga la­ger ef­ter la­ger med block!

Kommandon kan räd­da dig från tim­mar av trå­kigt ar­be­te. Med hjälp av en en­kel rad da­ta­kod kan du läg­ga hund­ra­tals el­ler tu­sen­tals block på en gång!

Även om bygg­na­den du tänkt byg­ga kanske in­te är lätt att byg­ga med kommandon, kan den ha många de­lar av sam­ma typ av block. Med kommandon kan du läg­ga många block på sam­ma gång.

Sen kan du an­vän­da kommandon för att klo­na bygg­na­den och pla­ce­ra en per­fekt ko­pia nå­gon an­nan­stans på kar­tan. Klon­kom­man­dot är per­fekt för ra­der av bygg­na­der, iden­tis­ka hus el­ler ett kon­tors­om­rå­de.

I den här sek­tio­nen får du lä­ra dig hur du an­vän­der kommandon, så att du kan spa­ra tid.

Om du in­te lyc­kas få kommandon att fun­ge­ra kan du an­vän­da en ge­ne­ra­tor som skri­ver dem åt dig.

Det be­hö­ver in­te ta tim­mar att byg­ga en rad med hus. Någ­ra mi­nu­ter räc­ker!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.