KLON­KOM­MAN­DOT

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Bygg Snabbt Med Kommandon -

Klon­kom­man­dot är väl­digt bra när du byg­ger bygg­na­der av sam­ma sort i ett om­rå­de. Det lå­ter dig ko­pi­e­ra en bygg­nad och pla­ce­ra en iden­tisk ko­pia in­till. Om du till ex­em­pel byg­ger en rad med hus spa­rar det dig myc­ket tid.

Klon­kom­man­dot är gans­ka en­kelt att an­vän­da, men tänk på att det finns en gräns för an­ta­let block du kan klo­na. Grän­sen är 32 768 block. Det kanske lå­ter myc­ket, men et är verk­li­gen in­te det om du räk­nar med bredd, djup och höjd på en bygg­nad.

Så här klo­nar du en bygg­nad:

Du mås­te ta ko­or­di­na­ter­na från de mot­sat­ta hör­nen på bygg­na­den du vill klo­na. Bör­ja med att grä­va ned ett block i mar­ken vid det förs­ta hör­net, som du kan se på bil­den. Skriv ned ko­or­di­na­ter­na för det bloc­ket ge­nom att an­vän­da sam­ma tek­nik som i steg 1 för fyllkommandot.

Flyg se­dan till bygg­na­dens mot­sat­ta si­da, så att du är ovan­för ta­ket och allt an­nat du vill ko­pi­e­ra. Skriv ned ko­or­di­na­ter­na.

Gräv ned ett block i mar­ken där du vill att ko­pi­an av din nya bygg­nad ska va­ra. Skriv ned ko­or­di­na­ter­na på bloc­ket du nyss ha­de sön­der.

Skriv se­dan in föl­jan­de kom­man­do:

/clo­ne 2027 3 -785 2041 12 -771 2027 3 -767

Er­sätt ko­or­di­na­ter­na med di­na eg­na, där de tre förs­ta siff­ror­na är ko­or­di­na­ter­na du skrev ned i steg 1, de föl­jan­de tre siff­ror­na är ko­or­di­na­ter­na du skrev ned från steg 2 och de sista tre siff­ror­na är ko­or­di­na­ter­na du skrev ned från steg 3.

Nu bör du få en per­fekt ko­pia av bygg­na­den bred­vid! Som du kan se på bilderna ko­pie­ras in­te all­tid al­la fö­re­mål. Mo­röt­ter kan du ba­ra plan­te­ra om!

Mo­röt­ter­na följ­de in­te med, men du kan plan­te­ra nya!

Ta de and­ra ko­or­di­na­ter­na från hu­sets mot­sat­ta hörn.

Ta de förs­ta ko­or­di­na­ter­na från det ned­re hör­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.