LAD­DA BYGG­NA­DER

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Bygg Med Strukturblock -

När du spa­rat din bygg­nad kan du pla­ce­ra en ko­pia av den var som helst i din Mi­necraft-värld. Pla­ce­ra ut yt­ter­li­ga­re ett strukturblock och hö­gerk­lic­ka på det. Den här gång­en klic­kar du på Da­ta­knap­pen tills du kom­mer till Lad­da-lä­get. Skriv i nam­net på struk­tu­ren (ob­ser­ve­ra att nam­nen mås­te va­ra ex­ak­ta, om du spa­rat bygg­na­den ”Hus” med ett stort H, mås­te du skri­va in sam­ma i ladd­ningsru­tan), klic­ka på In­klu­de­ra en­ti­te­ter och klic­ka se­dan på Lad­da.

En ru­ta kom­mer att dy­ka upp ovan­för struk­tur­bloc­ket, som kanske in­te är ex­akt var du vill att den spa­ra­de bygg­na­den ska stå. Om du vill ju­ste­ra po­si­tio­nen kan du klic­ka på struk­tur­bloc­ket igen, änd­ra po­si­tio­nen och tryc­ka på Klar. Fort­sätt att änd­ra po­si­tio­nen tills ru­tan är pre­cis där du vill ha den. Klic­ka se­dan på LADDA­knap­pen, på hö­ger si­da av skär­men. En ex­akt ko­pia av den spa­ra­de bygg­na­den dy­ker upp!

Om du slår sön­der struk­tur­bloc­ket ef­ter det kom­mer bygg­na­den att stå kvar. Om du lå­ter struk­tur­bloc­ket stå kvar, slår sön­der någ­ra block i bygg­na­den, öpp­nar struk­tur­bloc­ket och tryc­ker Lad­da igen kom­mer bygg­na­den att ”re­pa­re­ras” till sitt ur­sprung­li­ga till­stånd!

Ju­ste­ra po­si­tio­nen tills ru­tan är pre­cis där du vill ha den!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.