KO­PI­E­RA BYGG­NA­DER

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Bygg Med Strukturblock -

Att räk­na ut stor­le­ken på en bygg­nad ma­nu­ellt kan va­ra job­bigt, spe­ci­ellt om du vill spa­ra en stor bygg­nad (som djur­af­fä­ren på bil­den). Det finns dock ett lät­ta­re sätt, som fun­ge­rar li­te som klon­kom­man­dot du lär­de dig om ti­di­ga­re i ka­pit­let. Skaf­fa ett strukturblock och pla­ce­ra det i det ned­re hör­net av din bygg­nad. Hö­gerk­lic­ka på bloc­ket och byt lä­get till Hörn. Gå se­dan till mot­satt hörn av din bygg­nad och gör sam­ma sak igen. Pla­ce­ra yt­ter­li­ga­re ett strukturblock bred­vid det förs­ta hör­net och ställ in det på Spa­ra-lä­get. Klic­ka se­dan på Hit­ta. En ru­ta kom­mer att dy­ka upp runt din bygg­nad, pre­cis som på bil­den.

Spa­ra bygg­na­den som van­ligt, ge­nom att ge den ett namn, klic­ka på In­klu­de­ra en­ti­te­ter och se­dan Spa­ra. Nu kan du ko­pi­e­ra det spa­ra­de struk­tur­bloc­ket, pla­ce­ra det där du vill ha en ny ko­pia av bygg­na­den och änd­ra till Lad­da-lä­get – och ta­da! Du har ko­pi­e­rat en enorm bygg­nad ut­an att be­hövt läg­ga ett en­da block!

Den max­i­ma­la stor­le­ken på struk­tu­ren du kan spa­ra är 32 x 32 x 32 block. Om du pla­ce­rar hör­nen läng­re ifrån varand­ra kom­mer ru­tan in­te att täc­ka he­la bygg­na­den. Du be­hö­ver in­te lis­ta ut stor­le­ken på en bygg­nad själv. VAR­NING!

… an­vänd struk­tur­bloc­ket för att gö­ra en ex­akt ko­pia!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.