LAD­DA NED MCE­DIT

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Ladda Ned Färdiga Byggnader -

För att bör­ja pla­ce­ra and­ras bygg­na­der på din kar­ta mås­te du ha en världre­di­ge­ra­re. Du kan in­te gö­ra det­ta en­bart ge­nom att an­vän­da Mi­necraft.

Världre­di­ge­ra­ren du får lä­ra dig att an­vän­da här he­ter MCE­dit. Den kan du lad­da ned från mce­dit.net/ down­lo­ads.html. I skri­van­de stund är den se­nas­te ver­sio­nen av pro­gram­met 2.0.0-be­ta11 och är ver­sio­nen som an­vänds här. För­hopp­nings­vis är den full­stän­di­ga ver­sio­nen 2 ute när du lä­ser det här. MCE­dit är ett väl­digt kraft­fullt verk­tyg och bör an­vän­das för­sik­tigt. Det är lätt hänt att nå­got för­störs i din värld om pro­gram­met an­vänds fel. Vi fö­re­slår att du gör en sä­ker­hetsko­pia av din värld in­nan du bör­jar an­vän­da MCE­dit, så att du har kvar allt om nå­got skul­le gå fel.

För­u­tom att im­por­te­ra and­ras bygg­na­der kan MCE­dit ock­så hjäl­pa dig att plat­ta ut berg, fyl­la om­rå­den med sär­skil­da block el­ler ko­pi­e­ra di­na eg­na bygg­na­der. Du för­står sä­kert var­för det kan gå fel väl­digt lätt!

När du lad­dat ned MCE­dit kom­mer du att bli om­bedd att ”ex­tra­he­ra” fi­ler­na. Gör det­ta och spa­ra de ex­tra­he­ra­de fi­ler­na på ett bra stäl­le på da­torn, till ex­em­pel på skriv­bor­det.

När fi­ler­na är ex­tra­he­ra­de bör du hit­ta en mapp som he­ter ”mce­dit2” på skriv­bor­det. Öpp­na map­pen och klic­ka på MCE­dit-iko­nen, som har ett li­tet Mi­necraft-gräs­block på sig. Det­ta öpp­nar pro­gram­met.

Näs­ta steg är att hit­ta nå­got att lad­da ned, sen kan du bör­ja an­vän­da MCE­dit.

Gör en sä­ker­hetsko­pia av din värld in­nan du bör­jar an­vän­da MCE­dit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.