VETENSKAPSMUSEUM

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Broville -

Bro­vil­les vetenskapsmuseum är fak­tiskt bätt­re än någ­ra rik­ti­ga mu­se­um vi be­sökt! Själ­va bygg­na­den är spek­ta­ku­lär, med ett stort glas­ku­pol­sob­ser­va­to­ri­um på top­pen. Det finns någ­ra rik­tigt bra ut­ställ­ning­ar på in­si­dan ock­så, bland an­nat en mo­dell av en rym­dra­ket och en rör­lig de­mon­stra­tion av pla­ne­ter­na i uni­ver­sum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.