STO­RA SALEN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Sunset Coast -

Bred­vid den sto­ra herr­går­den finns det en bygg­nad som i den här boken kal­las Sto­ra salen (ef­tersom den in­te har nå­got of­fi­ci­ellt namn). Bygg­na­den val­des ut ef­tersom den är ett per­fekt ex­em­pel på hur bygg­na­der kan gö­ras mer spe­ci­el­la med en väl­byggd en­tré. Den smar­ta fon­tä­nen och trap­pen gör det ex­tra ele­gant. Lägg även mär­ke till det ovan­li­ga sät­tet dör­rar­na har pla­ce­rats på. De fun­ge­rar som föns­ter­luc­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.