KUSTVÄGEN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Sunset Coast -

Den bre­da kustvägen sling­rar sig runt sta­den och hjäl­per dig att ta dig in i och ut ur sta­den. Den har någ­ra fan­tas­tis­ka vy­er, bland an­nat bakom sta­den och slot­tet, där det finns två enor­ma vat­ten­fall som rin­ner ned i ha­vet. En stad som den­na krä­ver myc­ket pla­ne­ring in­nan det går att bör­ja byg­ga på kar­tan. Om du vill gö­ra din egen, bör du bör­ja i en van­lig värld och in­te i en su­per­platt värld. Det blir svå­ra­re att byg­ga, men du kan byg­ga i mer na­tur­li­ga mil­jö­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.