STENPORTEN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - London 1666 -

Om man vil­le stop­pa män­ni­skor från att kom­ma in i sta­den förr i ti­den bygg­de man en mur och en stor port. Den­na enorm kon­struk­tion sträc­ker sig över de när­lig­gan­de hu­sen och bygg­na­der­na och av­skräc­ker nog even­tu­el­la in­kräk­ta­re, Du har in­te ex­akt sam­ma sten­block i van­li­ga Mi­necraft ut­an re­sur­spa­ket, men det finns till­räck­ligt många va­ri­a­tio­ner av sten­block för att gö­ra nå­got lik­nan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.