TOWERN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - London 1666 -

Towern bygg­des re­dan år 1078 och har se­dan dess byggts om och re­pa­re­rats fle­ra gång­er. Det är ett ex­em­pel på ett hi­sto­riskt land­mär­ke som kan läg­gas till i vil­ken stad som helst. Det kanske lå­ter kons­tigt, men nå­got av det snyg­gas­te på To­wern­byg­get är de hand­gjor­da trä­den, som pas­sar in rik­tigt bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.