LUF­TAM­BU­LANS

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Sjukhus -

Om du vill byg­ga en luf­tam­bu­lans som kan lan­da på he­li­kop­ter­plat­tan kan du an­vän­da den här de­sig­nen.

Du kanske vill ju­ste­ra de­sig­nen nå­got för att gö­ra om den van­li­ga rädd­nings­he­li­kop­tern till en luf­tam­bu­lans. Fär­ger­na kan va­ra lju­sa­re till ex­em­pel. Kanske rött el­ler gult pas­sar? Du kan ock­så vil­ja by­ta ut fönst­ret på bak­si­dan med ett rött kors och läm­na li­te ut­rym­me längst bak i ka­bi­nen för att få plats med en säng där pa­ti­en­ten kan lig­ga. Luf­tam­bu­lan­sen be­hö­ver för­mod­li­gen in­te ste­gen som häng­er ned hel­ler!

Ro­tor­bla­den på top­pen av he­li­kop­tern är gjor­da av kvarts­plat­tor, och de bak­re ro­tor­bla­den är gjor­da av van­li­ga kvarts­block. Plat­tor kan in­te pla­ce­ras ver­ti­kalt i skri­van­de stund, men den funk­tio­nen kan kom­ma snart.

Med någ­ra få ju­ste­ring­ar kan du gö­ra om en van­lig rädd­nings­he­li­kop­ter till en luf­tam­bu­lans!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.