SÅ LÄG­GER DU JÄRN­VÄG

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Få Tågen Att Gå -

Det förs­ta du mås­te gö­ra när du ska läg­ga järn­väg i en stad är att pla­ne­ra tå­gens rut­ter, spe­ci­ellt om du pla­ne­rar att byg­ga spå­ren ovan jord.

Du mås­te läm­na minst ett block ut­rym­me på var­je si­da av räl­sen för att in­te gruv­vag­nen ska sak­tas ned. Om du dess­utom byg­ger på mar­ken med mobs ak­ti­ve­ra­de be­hö­ver du för­mod­li­gen läm­na ex­tra ut­rym­me för staket.

Det finns dock enk­la lös­ning­ar. Det enk­las­te är att byg­ga järn­vä­gen un­der jord, för då und­vi­ker du hin­der som kan dy­ka upp på mar­ken. Om du fun­de­rar på ett un­der­jor­diskt nät­verk och ar­be­tar på en su­per­platt kar­ta, se till att du har till­räck­ligt med jord­block för att grä­va nedåt (de van­li­ga in­ställ­ning­ar­na på su­per­plat­ta värl­dar ger ba­ra ett djup på fy­ra block, vil­ket in­te är till­räck­ligt för att byg­ga ett un­der­jor­diskt nät­verk).

Ett pro­blem med tunn­lar är att du mås­te grä­va en hel del! Ljus i tunn­lar­na är ett an­nat pro­blem, men som du kan se i Broville be­hö­ver de in­te va­ra väl­digt lju­sa. Al­ter­na­ti­vet är sik­ta mot stjär­nor­na och byg­ga upp­åt. Det kan bli rik­tigt snyggt! Järn­vä­gen kan till och med gå ge­nom hus, som den smar­ta räl­sen som går pas­se­rar mu­se­et i Broville. Det ger pas­sa­ge­rar­na chan­sen att ta en titt på mu­se­ets di­no­sau­ri­er. Du be­hö­ver pla­ne­ra om du byg­ger en upp­höjd järn­väg ock­så, för du vill in­te att tå­gen ska gå för nä­ra di­na skyskrapor.

Your train network can go over­ground or un­der­ground!

Mi­necarts can zip along on ra­i­sed tracks in your ci­ty

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.