TÅG­STA­TIO­NER

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Få Tågen Att Gå -

Det är in­te ba­ra järn­väg du be­hö­ver pla­ne­ra för, ut­an sta­tio­ner­na ock­så. Mi­necrafts tåg­sta­tio­ner kan va­ra enk­la små platt­for­mar el­ler mäk­ti­ga bygg­na­der där mas­sa lin­jer kor­sar varand­ra.

Om du be­stäm­mer dig för ett un­der­jor­diskt nät­verk kan sta­tio­nen ock­så byg­gas un­der jord! Du be­hö­ver ett li­tet ut­rym­me på mar­kni­vå, där pas­sa­ge­ra­re kan gå in och ut, men bil­jett­au­to­ma­ter­na och platt­for­mar­na kan va­ra un­der mar­ken. Så är det till ex­em­pel i Broville, som du ser på bil­den ovan. Var dock be­redd på att grä­va myc­ket!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.