MOBS PÅ SPÅ­REN!

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Få Tågen Att Gå -

Du­kanske­har­hört­ta­las omatt­tå­gib­land­blir för­se­na­d­e­pågrundav­löv­på spå­ren.IMi­necraft­kom­mer för­se­ning­armed­störs­ta san­no­lik­het­be­ro­på­mobspå spå­ren!

Mob­sär­ganska­dum­ma ochvandrar­gär­narakt över­spå­ren.Om­gruv­vag­nar­na träf­fa­ren­mob­kan­det­få­tå­get at­tstan­na.Du­ka­nof­tastar­ta­om resang­e­nom­att­ge­gruv­vag­nen en­knuf­firätt­rikt­ning,men­det är­li­tekrång­ligt. Det finns två sätt att lö­sa det­ta pro­blem på. Det förs­ta är att stänga av al­la mobs i sta­den. Du kan hind­ra nya mobs från att dy­ka upp ge­nom att skri­va i föl­jan­de kom­man­do:

/ga­me­ru­le doMobS­paw­ning fal­se Du kan ock­så stänga av mobs re­dan när du ska­par en ny värld.

Om du vill ha djur och and­ra mobs i din stad är näs­ta lös­ning att ha staket vid spå­ren. Det hind­rar mobs från gå ut på dem. Du mås­te dess­utom se till att sta­tio­ner­na är or­dent­ligt säk­ra­de med dör­rar och grin­dar.

Not so much ”le­a­ves on the li­ne” as ”sheep on the rails”!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.