SKULP­TU­RER

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Statyer Och Skulpturer -

Sta­ty­er av sto­ra män­ni­skor el­ler djur är po­pu­lärt, men om du vand­rar om­kring i rik­ti­ga stä­der kom­mer du att se and­ra ty­per av skulp­tu­rer ock­så.

Skulp­tu­rer i Mi­necraft kan hjäl­pa män­ni­skor att hit­ta runt i din stad och be­rät­ta vil­ket om­rå­de de är i.

Det sto­ra an­ka­ret (på bil­den till hö­ger) finns i Bro­vil­les hamn. På så sätt vet be­sö­ka­re att de har kom­mit till ham­nen. An­ka­ret är en­kelt att gö­ra och är en fin de­ko­ra­tiv de­talj i sta­den.

På sam­ma sätt kan den mu­si­ka­lis­ka dis­kant­kla­ven du kan se på bil­den an­vän­das för att ta­la om för be­sö­ka­re att de kom­mit till konst­di­strik­tet, med kon­sert­hal­lar och teat­rar. Det är yt­ter­li­ga­re ett bra ex­em­pel på hur konst­verk in­te ba­ra ser bra ut, ut­an tjä­nar ock­så ett prak­tiskt syf­te för att hjäl­pa män­ni­skor att hit­ta runt i en stor­stad.

Sculp­tu­res can help folk find their way around the ci­ty

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.