ENOR­MA STA­TY­ER

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Statyer Och Skulpturer -

Om du kän­ner dig am­bi­tiös och vill ge be­sö­ka­re ett starkt in­tryck kan du byg­ga en enorm sta­ty.

Du har re­dan läst om­de­ne­nor­ma sta­tyn i stads­gui­den om Sun­set Coast på si­da 38, men den är värt att ta upp här ock­så. Lägg mär­ke till den enk­la de­sig­nen. Den an­vän­der ba­ra ett par få block­ty­per, men det krä­ver än­då oer­hört myc­ket ar­be­te. Det tar tid pla­ce­ra ut sta­tyns al­la tu­sen­tals block.

Om du vill för­sö­ka gö­ra nå­got lik­nan­de bör du att gö­ra en rit­ning först. Då blir det lät­ta­re att byg­ga.

Sta­ty­er be­hö­ver in­te va­ra av män­ni­skor. Le­jonsta­tyn (på bil­den till väns­ter) är från det ki­ne­sis­ka kvar­te­ret i Broville. Det ger be­sö­ka­re en led­tråd till vil­ket om­rå­de de är i. Le­jo­net är gjort av be­tong­block i oli­ka fär­ger och be­tong­plat­tor.

The king of the jung­le, now a Mi­necraft sta­tue!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.