MI­NECRAFT

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Minecraft Realms -

Realms är li­te svå­ra­re att hit­ta om du spe­lar på Mi­necraft. Först mås­te du klic­ka på Spe­la i hu­vud­me­nyn och se­dan bör di­na realms va­ra lis­ta­de un­der Värl­dar, om du har en på­gåen­de pre­nu­me­ra­tion.

Klic­ka på den lil­la iko­nen med en pen­na bred­vid di­na realms och skrol­la ned tills du hit­tar ett al­ter­na­tiv som he­ter Er­sätt värld. Klic­ka på den och du kom­mer kun­na väl­ja från lis­tan över spa­ra­de spel på din nu­va­ran­de en­het.

Två var­ning­ar: Det här kom­mer helt och hål­let er­sät­ta din be­fint­li­ga re­alm och du kom­mer in­te kun­na få till­ba­ka den. Du kan in­te hel­ler an­vän­da re­surs- el­ler texturpaket i realms, så du kan ba­ra de­la värl­dar som är bygg­da i Va­nil­la Mi­necraft.

När du är igång är det ba­ra att bju­da in di­na kom­pi­sar! Du kan bju­da in upp till nio and­ra till din re­alm, be­ro­en­de på vil­ken pre­nu­me­ra­tion du har.

Re­pla­cing an ex­is­ting world? You can’t get that one back

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.