JAVAUTGÅVAN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Flerspelarläge Och Servrar -

Det är gans­ka lätt om du spa­rat din stad i Javautgåvan och vill de­la den med and­ra ja­va-spe­la­re.

Bör­ja med att öpp­na din spa­ra­de stad i Mi­necraft. Tryck se­dan på Es­cape-knap­pen och du bör se ett al­ter­na­tiv som he­ter Öpp­na för LAN (LAN står får Local Area Network, som är da­ta­språk för per­so­ner som är an­slut­na till sam­ma rou­ter som du).

När du klic­kat på det kom­mer du få möj­lig­het att väl­ja spel­lä­ge och om du vill tillå­ta ”fusk”, vil­ket in­ne­bär att spe­la­re får an­vän­da till ex­em­pel kommandon.

När du be­stämt dig kan du klic­ka på Star­ta LAN-värld. De and­ra spe­lar­na på nät­ver­ket bör nu kun­na öpp­na Mi­necraft och klic­ka på Flerspelarläge i hu­vud­me­nyn. Lis­tan över till­gäng­li­ga servrar bör nu in­klu­de­ra ditt lo­ka­la spel. De kan be­hö­va skrol­la ned en bit bland serv­rar­na för att hit­ta det.

Om de klic­kar på ditt spel bör de kun­na an­slu­ta sig! Spe­let kom­mer ba­ra va­ra öp­pet för di­na vän­ner så länge du har värl­den öp­pen.

Anyo­ne con­nec­ted to the sa­me rou­ter can play in your ci­ty

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.