ANDRO­ID

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Spara Din Stad -

Hur du sä­ker­hetsko­pi­e­rar på Andro­id va­ri­e­rar från en­het till en­het. Gå till in­ställ­ning­ar och le­ta ef­ter ett al­ter­na­tiv för sä­ker­hetsko­pi­e­ring. Det är möj­ligt att mjuk­va­ran för sä­ker­hetsko­pi­e­ring tar ko­pi­or av spa­ra­de spel, men kol­la för att va­ra sä­ker.

Du kan an­vän­da en fi­lut­fors­ka­re (an­ting­en en som finns på en­he­ten el­ler via en ap­pli­ka­tion som FX Fi­le Ex­plo­rer) och le­ta ef­ter spel­map­pen på en­he­tens lag­rings­ut­rym­me. Där hit­tar du yt­ter­li­ga­re en mapp som he­ter com.mo­jang, se­dan mi­necraftWorlds, där al­la di­na spa­ra­de spel finns.

Med fi­lut­fors­ka­ren bör du kun­na ko­pi­e­ra var­je spel­mapp till and­ra en­he­ter el­ler moln­lag­ring, som Drop­box.

Om din hård­disk skul­le kra­scha är det bra att ha en ko­pia av spel­fi­len i ett moln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.