AMORS DÖDLIGA SKOTT

Ut­an­för pla­nen spe­la­de den gif­te fot­bolls­stjär­nan Ste­ve Mcnair ett be­tyd­ligt död­li­ga­re spel.

Blodigt Begär - - Innehål - TEXT TANITA MATTHEWS

För de an­hö­ri­ga till den 36-åri­ge ti­di­ga­re Nfl-bac­ken Ste­ve Mcnair och 20-åri­ga Sa­hel ”Jen­ni” Ka­ze­mi för­vand­la­des den förs­ta vec­kan i ju­li till ett ka­os av blod, mord och en rad obe­sva­ra­de frå­gor. Vil­ka hän­del­ser var det som led­de till att de­ras krop­par hit­ta­des i Mcnairs lä­gen­het i Ten­nes­see mor­gon den 4 ju­li 2009? Po­li­sens te­o­ri var att Ka­ze­mi – som ha­de enor­ma skul­der, en dom ef­ter att ha kört bil drog­på­ver­kad och en in­sikt om att hon in­te var en än lek­sak för sin gif­te äls­ka­re – ha­de age­rat med dödliga konsekvenser. Ka­ze­mis fa­milj trod­de in­te att hon var ka­pa­bel att skju­ta ihjäl man­nen hon var för­äls­kad i och se­dan vän­da pi­sto­len mot sig själv. Ef­ter en nog­grann ut­red­ning är emel­ler­tid Nashvil­le-po­li­sen sä­ker på att Ka­ze­mi ut­för­de ett pas­sions­brott som gjor­de barn fa­der­lö­sa, för­vand­la­de en fru till än­ka och läm­na­de en mil­jon obe­sva­ra­de frå­gor till vän­ner och an­hö­ri­ga till de dö­da. De tror – liksom dom­stolsju­ryn – att

Sa­hel Ka­ze­mi var en mördare som vil­le ha allt, oav­sett var det kos­ta­de.

en en­kel upp­växt

Ste­ve Mcnair föd­des på Al­la hjär­tans dag 1973 och var en av fem sö­ner som väx­te upp i ett skjul med plåt­tak i Mount Oli­ve, Mississippi. Mo­dern var en­sam­stå­en­de och gjor­de vad hon kun­de för att se till att bar­nen fick de för­ut­sätt­ning­ar som kräv­des för att de skul­le få en bra fram­tid. I sko­lan fick Mcnair’ smek­nam­net ”Air Mcnair” och ame­ri­kansk fot­boll blev hans sport. År 1995 vär­va­des Mcnair av Houston Oi­lers och han skrev på ett livs­av­gö­ran­de sju­å­rigt kon­trakt som gav ho­nom 28 mil­jo­ner dol­lar. Ba­ra två år se­na­re gif­te han sig med sin flick­vän från col­lege, Me­chel­le.

Han var ge­ne­rös. Bland an­nat lät han byg­ga ett hus till sin mam­ma i Mount Oli­ve på den nydöp­ta ga­tan ”Air Mcnair Ro­ad”. Han be­ta­la­de ock­så mil­jon­tals dol­lar till fot­boll­slä­ger för ung­do­mar i hans hemstad. Hans kar­riär var på topp år 2000 när han var för­svars­spe­la­re för Ten­nes­see Ti­tans un­der Su­per­bowl. Vid dödstill­fäl­let, ef­ter två sä­song­er med Bal­ti­mo­re Ra­vens, var Mcnair rik, be­römd och ha­de just dra­git sig till­ba­ka. Med sport­kar­riä­ren bakom sig ha­de Mcnair myc­ket tid över åt att äg­na sig åt bå­de det ena och det and­ra.

Trots sin image som en hyvens kil­le blev det up­pen­bart ef­ter hans död att Mcnair ha­de en il­la dold svaghet. Bortsett från hans och fruns sö­ner Ty­ler and Tren­ton ha­de han yt­ter­li­ga­re två sö­ner med två and­ra kvin­nor som han ha­de haft för­hål­lan­den med. Mcnair syn­tes of­ta med and­ra kvin­nor än sin fru. I de­cem­ber 2008 på en re­sa till Opry Mills Mall i Nashvil­le åt Mcnair mid­dag på sport­ba­ren Da­ve and Bus­ter's. Där träf­fa­de han den 19-åri­ga ser­vi­tri­sen Ka­ze­mi.

Re­dan in­nan hon ha­de nått ton­å­ren ha­de Ka­ze­mi upp­levt sin be­skär­da del av smär­ta och för­lust. Hon var född i Te­h­ran, Iran, och var ba­ra nio år gam­mal den dag hen­nes mam­mam mör­da­des av en in­kräk­ta­re sam­ti­digt som Ka­ze­mi lekte hem­ma hos sin äld­re sys­ter. När po­li­sen insåg att off­ret och hen­nes fa­milj in­te var mus­li­mer ut­an med­lem­mar av det dis­kri­mi­ne­ra­de

TROTS SIN IMAGE SOM EN HYVENS KIL­LE BLEV DET UP­PEN­BART EF­TER HANS DÖD ATT MCNAIR HA­DE EN IL­LA DOLD SVAGHET.

tros­sam­fun­det Ba­ha’i väg­ra­de de att job­ba med fal­let. Ka­ze­mi flyt­ta­de till Tur­ki­et där hon bod­de i någ­ra år in­nan hon slog sig ner i ame­ri­kans­ka Flo­ri­da som iransk flyk­ting till­sam­mans med sin sys­ter.

Som ut­ländsk och för­äld­ra­lös 13-åring var hon tvung­en att snabbt an­pas­sa sig till den ame­ri­kans­ka livssti­len. Hon läm­na­de Jack­son­vil­le med sin förs­ta pojk­vän och slog sig som 16-åring ner i Nashvil­le, men som med så många and­ra unga för­hål­lan­den sprack re­la­tio­nen. På Da­ve and Bus­ter's var Ka­ze­mi känd som ”Jen­ni”. Hon äls­ka­de att skrat­ta och skäm­ta vil­ket gjor­de hen­ne po­pu­lär hos kol­le­gor­na. De ha­de of­ta lo­ka­la kän­di­sar och id­rotts­stjär­nor bland si­na gäs­ter.

ett Beskt Pil­ler att sväl­ja

En kväll var det Ka­ze­mis tur att ser­ve­ra vid Mcnairs bord. En­ligt hen­nes kol­le­gor var det kärlek vid förs­ta ögon­kas­tet. In­om någ­ra må­na­der var de oskilj­ak­ti­ga och den 16 år åld­re Ste­ve Mcnair be­sök­te of­ta sin flick­väns lä­gen­het som hon de­la­de med den nä­ra vän­ni­nan Emily Andrews. En­ligt hen­ne viss­te Ka­ze­mi att Mcnair var gift, men att han låg i skils­mäs­sa med sin fru. I maj 2009 blev hen­nes vän­ner oro­li­ga över att hon blev allt för be­ro­en­de av Mcnair.

Se­dan de­ras förs­ta mö­te fy­ra må­na­der ti­di­ga­re ha­de Mcnair ta­git med Ka­ze­mi till lyx­i­ga se­mes­ter­stäl­len som Las Ve­gas, Key West och

Ha­waii. Till hen­nes 20-års­dag sam­ma må­nad ha­de Mcnair lagt en hand­pen­ning på en svart Ca­dil­lac Esca­la­de. Ka­ze­mi ha­de in­si­ste­rat på att hon vil­le gö­ra de må­nat­li­ga av­be­tal­ning­ar­na på bi­len, men Mcnair köp­te den i bå­da de­ras namn. Hen­nes vän­ner såg att hon föll or­dent­ligt för Mcnair och att han trots sin ge­ne­ro­si­tet ut­nytt­ja­de den unga kvin­nans kärlek till ho­nom.

I ju­ni no­te­ra­de Ka­ze­mi att Mcnair in­te till­bring­a­de li­ka myc­ket tid med hen­ne som ti­di­ga­re och hon kän­de att han bör­ja­de gli­da hen­ne ur hän­der­na. Det var en för­ödan­de upp­täckt att in­se att hon in­te var den en­da äls­ka­rin­nan i hans liv och att skils­mäs­san med frun in­te alls ver­ka­de va­ra ak­tu­ell. Hon för­sök­te träf­fa and­ra män men kom all­tid till­ba­ka till Mcnair – han var som dro­gen hon in­te kla­ra­de sig ut­an.

Ka­ze­mi ut­sat­tes för yt­ter­li­ga­re en chock i ju­ni då hon såg en an­nan kvin­na läm­na Ste­ve Mcnairs lä­gen­het där de två ha­de till­bring­at så myc­ket tid till­sam­mans. Det upp­da­ga­des ef­ter hans död att Mcnair och hans nya flick­vän ha­de träf­fat varand­ra i maj och um­gåtts se­dan dess. I bad­rum­met i Mcnairs kär­lek­slya på Se­cond Avenue South och Lea Avenue hit­ta­de Ka­ze­mi fö­re­mål som till­hör­de pojk­vän­nens se­nas­te älskarinna.

Den 2 ju­li stop­pa­des Ka­ze­mi av Nashvil­le­po­li­sen när hon kör­de med en på­ver­kad Mcnair i pas­sa­ge­rar­sä­tet. Po­li­sen vil­le att hon skul­le gö­ra ett nyk­ter­hets­test, men hon med­gav ut­an om­svep att hon ha­de rökt ma­riju­a­na. Hon ar­re­ste­ra­des och pla­ce­ra­des i bak­sä­tet på de­ras bil för vi­da­re färd till po­lis­sta­tio­nen. Si­tu­a­tio­nen skräm­de hen­ne och hon frå­ga­de ef­ter Mcnair. Det vi­sa­de sig att han ha­de ta­git en taxi från plat­sen och läm­nat Ka­ze­mi själv. Så små­ning­om be­ta­la­de han bor­gen för hen­ne och såg till att hon kom hem.

Hem­ma i sin lä­gen­het blev hon bryskt påmind om skul­der­na hon ha­de bör­jat sam­la på sig. Hen­nes lä­gen­hets­kom­pis ha­de flyt­tat ut och läm­nat Ka­ze­mi en­sam med en hy­ra på 1 000 dol­lar i må­na­den, dess­utom ha­de hon de må­nat­li­ga av­be­tal­ning­ar­na på bi­len att tän­ka på. En­ligt Emily Andrews som pra­ta­de med NBC:S ny­hets­re­por­ter Les­ter Holt ef­ter mor­det var Ka­ze­mi obe­rörd ef­ter ar­re­ste­ring­en: ”Om hon var upp­rörd så dol­de hon det”, sa Emily.

sms:en och skot­ten

Da­gen ef­ter ar­re­ste­ring­en och da­gen in­nan skjut­ning­en vi­sar en rad sms från Ka­ze­mi till Mcnair att hon bör­ja­de bli stres­sad: ”Ba­by, jag hål­ler på att få ett sam­man­brott, jag är så stres­sad." Mcnair sva­ra­de in­te. Sju mi­nu­ter se­na­re skri­ver hon ett nytt med­de­lan­de där hon frå­gar om hon kan lå­na 2 000 dol­lar. Fort­fa­ran­de ing­et svar. Nio mi­nu­ter se­na­re bad Ka­ze­mi om Mcnairs hjälp igen. Nu sva­ra­de han: ”Allt kom­mer att bli bra. Jag finns här om du be­hö­ver mig."

En­ligt po­li­sen träf­fa­de Ka­ze­mi sam­ma ef­ter­mid­dag den ti­di­ga­re straf­fa­de Adri­an Gil­li­am som var ute på Nashvil­les ga­tor igen ef­ter att ha sut­tit in­ne för dråp och rån­för­sök. Ka­ze­mi gav Gil­li­am 100 dol­lar för en ni­o­mil­li­me­ter­spi­stol. Sam­ma kväll gick hon till jobbet och stämp­la­de ut 22.07. Kloc­kan 22.45 skrev Ka­ze­mi ett sms till Mcnair: ”Jag kom­mer strax till din lya.” Han sva­ra­de att han var hem­ma och nat­ta­de si­na barn. Ett med­de­lan­de från Mcnair till flick­vän­nen kloc­kan 00.38 löd: ”På väg”.

När Mcnairs vän Way­ne Ne­e­ley öpp­na­de dör­ren till hans lä­gen­het den 4 ju­li möt­tes han av en syn han ald­rig kom­mer att glöm­ma. På sof­fan låg Mcnair, skju­ten i hu­vu­det och två gång­er i brös­tet. Ka­ze­mi låg död på gol­vet med ett skott­hål i hu­vu­det och pi­sto­len un­der sig. Utre­dar­na fann spår av krut på hen­nes väns­ter­hand och ett olycks­bå­dan­de med­de­lan­de till Mcnair som hon ha­de skri­vit nå­gon av de förs­ta da­gar­na i ju­li: ”Snart ska jag ta er al­la”.

Ef­ter en nog­grann un­der­sök­ning upp­gav po­li­sen att de trod­de att Ka­ze­mi ha­de skju­tit Mcnair när han sov på sof­fan och se­dan av­fy­rat yt­ter­li­ga­re två skott på nä­ra håll. Med sin äls­ka­re död sat­te hon sig in­till ho­nom på sof­fan och sköt sig själv så att hon skul­le fal­la i hans knä. Ef­ter skot­tet gled hon ner på gol­vet. Hon sat­te stopp för vad som skul­le ha va­rit en otänk­bar fram­tid ut­an Mcnair.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.