BECKY WATTS

Var mor­det på 16-åring­en en tra­gisk olycks­hän­del­se el­ler nå­got vär­re?

Blodigt Begär - - Innehål - TEXT TONY THOMPSON

På mor­go­nen tors­da­gen den 19 feb­ru­a­ri 2015 var det som om 16-åri­ga Becky Watts i Bri­stol plöts­ligt för­svann från jor­dens yta. Hen­nes för­svin­nan­de var oför­klar­ligt. Natten in­nan ha­de hon so­vit över hos en kom­pis och spe­lat tv-spel, tit­tat på film, ätit fish & chips och skic­kat kär­leks­ful­la sms till Lu­ke Ober­hans­li, pojk­vän­nen se­dan fy­ra må­na­der till­ba­ka.

När hon åter­vän­de till hem­met på 18 Crown Hill där hon bod­de med sin pap­pa och styv­mam­ma äg­na­de hon res­ten av mor­go­nen åt att lyss­na på mu­sik och pla­ne­ra­de att ta en dusch in­nan hon skul­le träf­fa Lu­ke (som ha­de va­rit hos tand­lä­ka­ren på mor­go­nen) på ef­ter­mid­da­gen.

Kloc­kan 11:03 skic­ka­de Lu­ke ett sms för att be­rät­ta att han var hem­ma igen. Becky sva­ra­de ge­nast: ”GOODIE XXXXX”, följt av ett hjär­ta och en emo­ji som skic­ka­de iväg en släng­kyss. Det var det sista Lu­ke el­ler nå­gon an­nan hör­de från hen­ne.

Hon rap­por­te­ra­des sak­nad av sin pap­pa föl­jan­de dag. En enorm skall­gång med hund­ra­tals po­li­ser från om­rå­de­na Avon och So­mer­set in­led­des. Hund­ra­tals fri­vil­li­ga från om­rå­det St Ge­or­ge i Bri­stol där Becky och hen­nes fa­milj bod­de hjälpte ock­så till. Sö­kan­det var or­gan­si­e­rat vil­ket gjor­de att de­lar av stads­kär­nan lamslogs. Sta­dens bå­da fot­bollslag höll en tyst mi­nut in­nan si­na mat­cher sam­ma vec­ka och tu­sen­tals ef­ter­lys­nings­flyg­blad de­la­des ut. Hen­nes pap­pa Dar­ren Gal­swort­hy gjor­de en käns­lo­sam in­ter­vju med den lo­ka­la tv­ka­na­len där han bön­föll vem som än ha­de ta­git hans dot­ter att läm­na till­ba­ka hen­ne oska­dad.

Allt var för­gä­ves. Becky ha­de bli­vit bru­talt mör­dad av sin styv­bror Nathan Matthews och hans flick­vän Shauna Hoare in­om en tim­me ef­ter att hon ha­de skic­kat det sista sms:et till Lu­ke.

Sam­ti­digt som al­la runt om­kring dem le­ta­de de­spe­rat ef­ter ton­å­ring­en sat­te Matthews och Hoare en väl­or­ga­ni­se­rad plan i ver­ket för att gö­ra sig kvitt hen­nes kropp och för­stö­ra al­la tänk­ba­ra be­vis som pe­ka­de på de­ras in­bland­ning. De ljög och miss­led­de po­li­sen vid var­je till­fäl­le de fick, men när de­lar av Beckys styc­ka­de kropp upp­täck­tes hem­ma hos en av Nat­hans kom­pi­sar bör­ja­de po­li­sen knap­pa in på dem.

Matthews för­sök­te ta på sig he­la skul­den för brot­tet och häv­da­de att Shauna in­te viss­te nå­got om sa­ken. Ju läng­re po­li­sen kom i ut­red­ning­en, desto tyd­li­ga­re blev det att han in­te ta­la­de sanning.

En rät­te­gång följ­de i no­vem­ber 2015 och Nathan Matthews be­fanns va­ra skyl­dig till mor­det på Becky Watts. Shauna Hoare döm­des för dråp samt fle­ra åtals­­punk­ter för­knip­pa­de med när Matthews för­sök­te gö­ra sig av med krop­pen.

Matthews och Hoare är de en­da som vet ex­akt hur och när Becky dog. Trots att de bå­da har dömts för si­na brott kvar­står många frå­ge­tec­ken att rä­ta ut.

Beckys pap­pa Dar­ren Gal­swort­hy träf­fa­de Nat­hans mam­ma An­jie Goldsmith när Becky var

tre och Nathan var 12 år. Trots ål­ders­skill­na­den ver­ka­de sys­ko­nen, som även in­be­grep Beckys äld­re bror Da­ni­el, kom­ma bra över­ens. Nathan tog re­gel­bun­det med sig Becky till de lo­ka­la ­lek­par­ker­na och höll ett öga på hen­ne när hon lekte. En­ligt pap­pan var Becky blyg och bör­ja­de pra­ta sent. De­ras band var så starkt att det förs­ta ord hon ut­ta­la­de tyd­ligt var ”Nathan”. Ut­i­från såg de ut som ett van­ligt sys­kon­par, men de­ras liv var väl­digt an­norlun­da. Becky bod­de i bo­sta­den som hen­nes pap­pa de­la­de med An­jie, me­dan Nathan bod­de i när­he­ten hos sin mor­mor som ha­de upp­fost­rat ho­nom se­dan han var sju år. Han till­bring­a­de så myc­ket tid som möj­ligt i sin mam­mas hus och de blev så små­ning­om en rik­tigt tajt fa­milj.

I takt med att åren gick bör­ja­de han emel­ler­tid bli bit­ter. Nathan ha­de ald­rig träf­fat sin pap­pa. Där pap­pans namn skul­le stå på hans fö­del­se­be­vis var det tomt och han ha­de all­tid bott hos sin mor­mor. Att se sin styv­sys­ter och styv­bror växa upp i den tryg­ga fa­mil­je­mil­jö som ha­de för­väg­rats ho­nom gnag­de på ho­nom.

Det hjälpte in­te att Nathan i späd ål­der ha­de di­a­gnosti­se­rats med den reu­ma­tis­ka åkom­man fibromy­al­gi som emel­lanåt var myc­ket smärt­sam. Han blev de­pri­me­rad över sin di­a­gnos och bar på en käns­la av att va­ra otill­räck­lig och vär­de­lös. Det re­sul­te­ra­de i att han till­bring­a­de allt mer tid i sitt sov­rum i mor­mo­derns hus, han till och med åt al­la si­na mål­ti­der där.

Han gick ut grund­sko­lan med lå­ga be­tyg och bör­ja­de på ett lo­kalt col­lege med am­bi­tio­nen att ut­bil­da sig till elekt­ri­ker. Men han hop­pa­de av ef­ter ba­ra någ­ra må­na­der och bör­ja­de job­ba som va­ru­ut­kö­ra­re åt en rad snabb­matsked­jor.

Trots sin di­a­gnos blev han ar­mé­ka­dett vid 13 års ål­der och ut­veck­la­de sitt in­tres­se för det mi­li­tä­ra ge­nom att an­slu­ta sig till den fri­vil­li­ga re­serv­styr­kan Ter­ri­to­ri­al Ar­my när han av­bröt sin ut­bild­ning. Han var kvar där till i 20-års­ål­dern. Un­der den här ti­den fick han lä­ra sig en rad över­lev­nads- och or­ga­nistaions­knep samt sa­ne­ring. Det var kun­ska­per han skul­le ha nyt­ta av när han stä­da­de upp ef­ter mor­det på Becky Watts.

Nathan Matthews liv för­änd­ra­des när han i 20-­års­ål­dern blev till­sam­mans med Shauna Hoare. Hon var ba­ra 14 el­ler 15 år gam­mal och på grund av sin trasiga bak­grund var hon den tillsynes per­fek­ta matchningen för Matthews som lätt kun­de dominera hen­ne och kon­trol­le­ra var­je aspekt av hen­nes liv.

Liksom Matthews ha­de Hoare vux­it upp i en fa­mil­je­si­tu­a­tion som läm­na­de myc­ket att öns­ka. Hon var ett av sju sysk­son som hen­nes mam­ma Lisa Do­no­van ha­de skaf­fat med oli­ka män. Hoare blev om­hän­der­ta­gen ti­digt och väx­te upp i en rad fos­ter­hem in­nan hon flyt­ta­de hem till mam­man igen som 13-åring.

Lisa Do­no­van var in­te im­po­ne­rad av Matthews. Hon an­såg att han var all­de­les för gam­mal för dot­tern och be­skrev ho­nom se­na­re som ”flir­tig, do­mi­nant och sex­u­ellt ori­en­te­rad”. Hoare var emel­ler­tid storm­för­tjust och fort­sat­te att träf­fa Matthews mot sin mam­mas öns­kan.

När Hoare in­te läng­re kun­de bo hem­ma flyt­ta­de hon till ett stu­dent­hem som äg­des och drevs av Bri­stol Ci­ty Council. Matthews bod­de i prin­cip hos hen­ne trots att det bröt mot al­la reg­ler att ha över­nat­tan­de gäs­ter.

Ef­ter ett jät­te­gräl mel­lan Matthews och Lisa Do­no­van bröt Shauna kon­tak­ten med sin mam­ma. Hen­nes för­hål­lan­de med Matthews ut­veck­la­des

PÅ GRUND AV SIN TRASIGA BAK­GRUND VAR SHAUNA DEN TILLSYNES PER­FEK­TA MATCHNINGEN FÖR MATTHEWS SOM LÄTT KUN­DE DOMINERA HEN­NE.

och pa­ret flyt­ta­de in i ett mo­dernt rad­hus i om­rå­det Bar­ton Hill i Bri­stol. Pa­rets nya hem låg ba­ra någ­ra kilo­me­ter från St Ge­or­ge där Matthews mam­ma, styv­far och Becky bod­de.

Trots att det fort­fa­ran­de fanns spän­ning­ar mel­lan styv­sys­ko­nen och trots att li­vet i bonus­fa­mil­jen var rö­rigt emel­lanåt an­sträng­de sig al­la så gott de kun­de. När An­jie och Dar­ren Gal­swort­hy be­stäm­de sig för att gif­ta sig var Nathan best­man me­dan Shauna och Becky var brud­tär­nor.

Fo­ton från till­fäl­let vi­sar le­en­de an­sik­ten, men fak­tum är att Matthews blev allt mer fru­stre­rad över hur hans styv­sys­ter be­ted­de sig. An­jie ha­de drab­bats av MS och Matthews trod­de att det fak­tum att Becky ibland var slar­vig skul­le kun­na in­ne­bä­ra pro­blem. ”Det störs­ta be­kym­ret var att Becky läm­na­de sa­ker i trap­pan, i kö­ket, på plat­ser där min mam­ma gick”, för­kla­ra­de Matthews se­na­re. ”Om man tram­par på en tyg­bit så hal­kar man di­rekt. Det var hu­vud­pro­ble­met, att läm­na­de en mas­sa snub­bel­fäl­lor ef­ter sig. Vi bad hen­ne: ’Kan du in­te stä­da upp ef­ter dig?’ Men hon lyss­na­de in­te.”

Matthews ut­ar­be­ta­de en plan som skul­le få Becky att lyss­na en gång för al­la: han skul­le kid­nap­pa hen­ne och få hen­ne att tro att hon skul­le dö. ”Jag kläck­te idén att jag skul­le skräm­ma hen­ne. Få hen­ne att upp­skat­ta li­vet mer, upp­skat­ta män­ni­skor mer, gö­ra hen­ne tack­sam över att hon in­te ha­de bli­vit ska­dad”, för­kla­ra­de Matthews.

Matthews viss­te fle­ra vec­kor i för­väg att mo­dern skul­le läm­na hu­set för ett läkar­be­sök mor­go­nen den 19 feb­ru­a­ri. Han val­de den­na dag som till­fäl­let då han skul­le skräm­ma upp Becky ge­nom att kid­nap­pa hen­ne. ”Det lå­ter ex­tremt, men det kräv­des en chock och att hon blev skrämd för att man skul­le nå fram till hen­ne”, för­kla­ra­de han se­na­re.

När han be­sök­te hu­set bru­ka­de han par­ke­ra på ga­tan. Den här gång­en bac­ka­de han upp sin Vaux­hall Za­fi­ra på upp­far­ten för att un­der­lät­ta att få in sitt kid­napp­nings­of­fer i bi­len. Det vi­sa­de sig att ing­et skul­le gå en­ligt plan.

Iförd mask och be­väp­nad med el­pi­sto­ler, tejp, res­väs­ka och hand­bo­jor tog sig Matthews in i hu­set och knac­ka­de på Beckys dörr. ”Dör­ren öpp­na­des och jag tej­pa­de ge­nast över Beckys mun”, upp­gav han se­na­re un­der rät­te­gång­en.

”Hon vän­de sig om och jag sa nå­got i stil med: ’Så länge du gör som du blir till­sagd kom­mer allt går bra’.” Han vän­de på hen­ne och sat­te på hen­ne hand­bo­jor­na, men när han för­sök­te tvinga ner hen­ne i res­väs­kan gjor­de hon våld­samt mot­stånd. ”Hon bör­ja­de sling­ra sig och gö­ra mot­stånd. Jag för­sök­te få ner hen­ne i väs­kan och sa: ’Käm­pa in­te emot, jag kom­mer att släp­pa dig oskadd’, men hon väg­ra­de fort­fa­ran­de.” Han slog hen­ne i an­sik­tet vil­ket spräck­te hen­nes läpp och för­sök­te se­dan få hen­ne att svim­ma ge­nom att stry­pa hen­ne. Vid nå­got till­fäl­le un­der kam­pen lyc­ka­des Becky dra av styv­bro­derns mask. Han fick pa­nik och tryck­te hår­da­re om hen­nes hals. ”När hon slu­ta­de … Slu­ta­de spar­ka. Det var då jag bör­ja­de flyt­ta på hen­ne och för­sök­te få ner hen­ne i res­väs­kan. Jag minns att jag in­te hör­de nå­gon and­ning och kän­de att nå­got in­te stämde så jag kol­la­de hen­nes puls.

Den fanns in­te där … Hon ha­de ing­en puls. Då stäng­de jag res­väs­kan.”

mo­tor­såg­mo­men­tet

I ett de­spe­rat för­sök att för­hind­ra att po­li­sen skul­le få till­gång till styck­nings­plat­sen in­nan sa­ne­ring vän­de sig Hoare till en per­son som var så an­ge­lä­gen att ha kon­takt med hen­ne att hon in­te skul­le stäl­la någ­ra frå­gor – mam­ma.

De ha­de in­te pra­tat på fy­ra år och Lisa Do­no­van blev sjä­lag­lad när Shauna hör­de av sig och vil­le be­sö­ka hen­ne med Matthews. Fler be­sök följ­de de kom­man­de da­gar­na. När po­li­sen hör­de av sig och vil­le ta en titt på hu­set på Cot­ton Mill La­ne sa Matthews och Hoare att de ha­de pla­ne­rat att äta mid­dag med Lisa Do­no­van och hen­nes ma­ke, att de skul­le bo där över natten och att de­ras bo­stad in­te kun­de in­spek­te­ras för­rän föl­jan­de mor­gon.

När po­li­sen till slut fick till­gång till rad­hu­set var det tyd­ligt att Nathan Matthews ha­de haft stor nyt­ta av sin mi­li­tä­ra trä­ning. Hans nog­grann­het be­ta­la­de sig. In­te ett en­da spår av Becky Watts på­träf­fa­des i bad­rum­met. Nathan ha­de emel­ler­tid va­rit li­te för nog­grann. Inga spår ef­ter nå­gon – in­räk­nat Matthews själv och Hoare – åter­fanns i bad­rum­met. Den to­ta­la av­sak­na­den av mänsk­li­ga spår i bad­rum­met blev en vik­tig in­di­ka­tion på att nå­got in­te stod rätt till. Till slut be­rät­ta­de Matthews och Hoare (som var med­brotts­ling, kanske till och med di­rekt in­vol­ve­rad) val­da de­lar av hän­del­se­för­lop­pet som led­de till mor­det. Trots att Matthews sä­kert var ir­ri­te­rad på sin styv­sys­ter och på hur hon be­hand­la­de sin styv­mor tror po­li­sen att det egent­li­ga mo­ti­vet bakom at­tac­ken var sex­u­ellt och att bå­de han och Hoare del­tog fullt ut.

En kort tid in­nan mor­det tros Matthews ha tit­tat på en 17 mi­nu­ter lång porr­film med ti­teln ”Ton­å­rig oskuld blir våld­ta­gen i sitt hem”. Det var en av 21 porr­fil­mer och 236 porr­bil­der som hit­ta­des på den lap­top han de­la­de med Hoare.

Matthews ha­de bli­vit in­tres­se­rad av porr som ung ton­å­ring och ha­de grad­vis flyt­tat fo­kus från mjuk­porr­tid­ning­ar till hård­porr­bil­der och -vi­de­or på nä­tet. Han tit­ta­de på dem i prin­cip dag­li­gen. Matthews var i syn­ner­het be­satt av små och unga flic­kor. Den drygt 150 cen­ti­me­ter långa styv­sys­tern Becky Watts stämde pre­cis in på den ka­te­go­ri tje­jer han fan­ti­se­ra­de om och han blev snart fix­e­rad vid hen­ne.

Fa­sci­na­tio­nen ver­kar ha bör­jat ti­digt. Även om det ald­rig togs upp un­der rät­te­gång­en upp­täck­te po­li­sen att när hon var ba­ra åt­ta år gam­mal ha­de Becky be­rät­tat för si­na för­äld­rar att Matthews ha­de smekt hen­nes ben.

Un­der de vec­kor och må­na­der som fö­re­gick mor­det blev Matthews be­te­en­de allt mer bi­sarrt. Hans för­hål­lan­de med Shauna blev mer an­strängt, och på grund av väx­an­de sex­u­ell fru­stra­tion bör­ja­de han tit­ta på porr fle­ra gång­er dag­li­gen.

Matthews över­ty­ga­de Hoare – som ha­de ex­pe­ri­men­te­rat med att ha sex med tje­jer un­der ton­å­ren – att ar­ran­ge­ra en tre­kant med en vän till hen­ne. Matthews gick dess­utom till pro­sti­tu­e­ra­de för att han­te­ra vad han be­skrev som ett kon­stant till­stånd av sex­u­ell fru­stra­tion, men mö­te­na slu­ta­de ge­nant. ”Jag blev in­te upp­het­sad för de kän­de in­te som jag – de vil­le ba­ra ha mi­na peng­ar, in­te mig, så ing­et hän­de. De fick peng­ar­na och jag gick där­i­från.”

En un­der­sök­ning av Matthews och Ho­a­res mo­bi­ler vi­sa­de att de ha­de sökt på or­det ”teen” och spa­rat si­dor som re­la­te­ra­de till porr och eskort­er. Utre­dar­na som höll i fal­let an­ser att ban­det som höll ihop dem, och som fick dem att be­gå ett mord, var sex.

Någ­ra må­na­der in­nan mor­det på Becky ha­de pa­ret kom­mu­ni­ce­rat med varand­ra på so­ci­a­la me­di­er om att kid­nap­pa en ton­å­rig flic­ka för att ha sex med hen­ne.

Un­der en kon­ver­sa­tion skrev Matthews: ”Fan, ta med dig två sö­ta skol­flic­kor :) …” Hoare sva­ra­de: ”lol visst jag kid­nap­par dom ba­ra i sko­lan …”.

Se­na­re sam­ma dag la­de hon till: ”Gick just till Cost­cut­ter och såg en söt li­ten tjej. Knoc­ka­de hen­ne näs­tan för att få med hen­ne hem lol xoxo.”

Matthews sva­ra­de: ”Ing­et ’näs­tan’ här… GÖR DET BA­RA bit­ch!! xxxxx.” Hoare skrev till­ba­ka: ”lm­fao visst jag ska ba­ra re­sa till­ba­ka i ti­den till när jag såg hen­ne och fö­ra hen­ne till vår käl­la­re lol xoxo.”

De­ras liv såg ut att kret­sa allt mer kring sov­rum­met, res­ten av bo­sta­den för­föll. De ha­de till och med bröd­rost och vat­ten­ko­ka­re bred­vid sängen så att de in­te be­höv­de rö­ra sig så långt när de vil­le äta och dric­ka nå­got.

Vid ti­den för mor­det på Becky ha­de Shauna bli­vit gra­vid med tvil­ling­ar. Hon gjor­de dock ab­ort in­nan fal­let led­de till rät­te­gång.

rät­te­gång­en

Ef­ter att ha ar­re­ste­rats för­ne­ka­de Hoare ka­te­go­riskt all kän­ne­dom om hän­del­ser­na och ut­må­la­de sig själv som ett un­der­gi­vet of­fer för en våld­sam och men­talt in­sta­bil part­ner.

Hon upp­gav att hon var för rädd för att bry­ta med Matthews och dröm­de om att en dag läm­na ho­nom: ”Jag har i prin­cip till­bring­at sex år med ho­nom. Det kän­des som om jag skul­le bli kvar för all­tid. Ald­rig ha möj­lig­he­ten att gå ut, gö­ra nå­got. Jag dröm­de om att han en dag skul­le bli för­äls­kad i nå­gon an­nan och läm­na mig.”

Un­der rät­te­gång­en blev Ho­a­res på­stå­en­den om att hon var full­kom­ligt oskyl­dig till all in­bland­ning i Beckys död allt mer skratt­re­tan­de. En­ligt åkla­gar­si­dan var mor­det ”ett fall där två per­so­ner som stod varand­ra väl­digt nä­ra age­ra­de till­sam­mans”. Åkla­ga­ren Wil­li­am Mous­ley QC ut­veck­la­de re­so­ne­mang­et: ”Vi kan va­ra säk­ra på att det här in­te hand­lar om nå­gon olyc­ka … Det här var ing­et som ba­ra gick fel. Vi kan va­ra säk­ra på att Nathan Matthews är skyl­dig till mor­det och att [Ho­a­res] bi­drag, hen­nes in­bland­ning och be­te­en­de och orim­lig­he­ten i hen­nes ver­sion av hän­del­se­för­lop­pet jäm­fört med till­gäng­li­ga be­vis, pe­kar på att hon in­te var lyck­ligt omed­ve­ten om vad som sked­de.”

Ef­ter att Matthews och Hoare ha­de ar­re­ste­rats väg­ra­de de att be­rät­ta mer om hän­del­sen. Hoare med­gav in­te sin in­bland­ning över hu­vud ta­get. Näs­tan al­la nyc­kel­hän­del­ser di­rekt ef­ter mor­det och da­gar­na som följ­de ha­de fång­ats på övervakningskameror. Det var des­sa över­ty­gan­de be­vis som bi­drog till att byg­ga fal­let och som ock­så bi­drog till att ju­ryn kun­de fäl­la de skyl­di­ga.

DET KÄN­DES SOM OM JAG SKUL­LE BLI KVAR FÖR ALL­TID. ALD­RIG HA MÖJ­LIG­HE­TEN ATT GÅ UT, GÖ­RA NÅ­GOT. JAG DRÖM­DE OM ATT HAN EN DAG SKUL­LE BLI FÖR­ÄLS­KAD I NÅ­GON AN­NAN OCH LÄM­NA MIG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.