TRÄF­FA NÅG­RA AV ED­VARDS AND­RA ÄLS­KA­RIN­NOR

Blodigt Begär - - Edvard Viii:s Mordiska Älskarinna -

LADY ROSEMARY LEVESON-GOWER

Ed­vard och Lady Rosemary Leveson-gower träf­fa­des un­der förs­ta världs­kri­get då hon job­ba­de som sjuk­skö­ters­ka åt Rö­da kor­set i Frank­ri­ke. Han såg hur väl hon vår­da­de sol­da­ter­na och blev kär, men hans far sa­de nej till gif­ter­mål. Rosemary gif­te sig två år se­na­re och dog i en olyc­ka 1930. Ed­vard för­lät ald­rig sin far. Al­la föl­jan­de af­fä­rer ha­de han med gif­ta el­ler skil­da kvin­nor.

FRE­DA DUD­LEY WARD

År 1918 blev Ed­vard blixt­för­äls­kad i Fre­da Dud­ley Ward – som var gift. Det­ta gjor­de att han av­slu­ta­de sitt för­hål­lan­de med Mag­gie. Fre­da för­blev Ed­vards älskarinna i 16 år och var en av hans när­mast för­trog­na. De­ras för­hål­lan­de tog slut 1934 slut då han pre­sen­te­ra­des för Wal­lis Simp­son.

THELMA FURNESS

Ed­vards af­fär med Thelma Furness, en ame­ri­kansk från­skild kvin­na, in­led­des 1930 och hon sågs re­gel­bun­det vid hans si­da. Det var Thelma som pre­sen­te­ra­de ho­nom för sin vä­nin­na Wal­lis Simp­son. Hon skul­le er­sät­ta Thelma som fö­re­mål för prin­sens öm­hets­be­tyg­le­ser 1934.

WAL­LIS SIMP­SON

Ed­vard träf­fa­de Wal­lis 1934 och blev ge­nast be­ta­gen. Han var fast be­slu­ten att gif­ta sig med hen­ne och ab­di­ke­ra­de när det stod klart att gif­ter­må­let in­te skul­le god­kän­nas av kung­en. De gif­te sig i Frank­ri­ke 1937 och var till­sam­mans fram till Ed­vards död 1972.

ED­VARD HA­DE MÅNGA AF­FÄ­RER BORTSETT FRÅN MAG­GIE I SIN UNGDOM. DÄR­FÖR KALLADES HAN FÖR ”PLAYBOYPRINSEN”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.