MAR­VIN GAYE OCH DROGERNA

GAYE MISSBRUKADE BLAND AN­NAT PCP OCH KOKAIN VIL­KET LED­DE TILL ETT STÖRT BE­TE­EN­DE OCH PARANOIA .

Blodigt Begär - - Hedra Din Fader -

Gaye ex­pe­ri­men­te­ra­de med dro­ger re­dan ti­digt i kar­riä­ren trots sin för­kär­lek till id­rott och ett häl­so­samt le­ver­ne. Han ha­de pe­ri­o­der då han var ren, men hans ko­ka­in­miss­bruk es­ka­le­ra­de och led­de till pa­ra­noi­da fan­ta­si­er och hal­lu­ci­na­tio­ner där de­mo­ner plå­ga­de ho­nom. Un­der det ti­di­ga 1980-­ta­let bör­ja­de Mar­vin rö­ka ko­ka­i­net ef­tersom han ha­de ska­dat näs­gång­ar­na ef­ter åra­tal av snor­tan­de.

Drogerna på­ver­ka­de även Mar­vins be­sluts­fat­tan­de. Ef­ter någ­ra li­nor kokain blev han char­mig. So­ci­al, ge­ne­rös, ute ef­ter att ha skoj och han shop­pa­de som om det in­te fanns nå­gon mor­gon­dag trots att han oro­a­de sig för sin eko­no­mi även un­der höj­den av sin kar­riär. Han de­la­de ut ge­ne­rö­sa bonu­sar och höj­de sitt tur­né­säll­skaps lö­ner ba­ra för att dra till­ba­ka si­na löf­ten när han ha­de nykt­rat till. Mar­vin Gaye missbrukade olag­li­ga dro­ger för att döl­ja och dö­va sitt in­re känslo­mäs­si­ga ka­os, men hans bris­tan­de själv­kon­troll var verk­li­gen skad­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.