OSKYL­DIG – EL­LER?

PÅ EN SENSATIONELL HEM­LIG IN­SPEL­NING SÄ­GER AMY FISHER ATT HON FÖRTJÄNAR EN FERRARI FÖR ALL NE­GA­TIV PUBLICITET.

Blodigt Begär - - Long Islands Lolita -

Amy Fisher ha­de en till pojk­vän. Paul Ma­kely var 29 år gam­mal och äg­de gym­met där hon trä­na­de. De bör­ja­de dej­ta, och hon träf­fa­de bå­de But­ta­fu­oco och Ma­kely sam­ti­digt. But­ta­fu­oco gav hen­ne nå­gon form av trygg­het, Paul var ro­lig på ett yt­ligt sätt.

Fisher an­kla­gar tv-pro­gram­met Hard Copy för att ha be­ta­lat Ma­kely 50 000 dol­lar för att in­stal­le­ra dol­da ka­me­ror i gym­met och stäl­la le­dan­de frå­gor till hen­ne me­dan hon var fri mot bor­gen i vän­tan på rät­te­gång­en.

Ma­kely frå­ga­de: ”Om du fick väl­ja en bil som plås­ter på så­ren för allt du har va­rit med om, vil­ken skul­le det bli?” Fisher sva­ra­de: ”Då skul­le jag vil­ja ha en röd Ferrari.”

Hard Copy sän­de en ned­klippt ver­sion av in­spel­ning­en den 24 sep­tem­ber 1992. Strax där­på sa åkla­gar­si­dan att de in­te skul­le dri­va nå­got våld­täkts­mål mot But­ta­fu­oco ef­tersom Fishers tro­vär­dig­het som vitt­ne var li­ka med noll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.