FILMKARRIÄR MED EN ”FRAN­KEN­PE­NIS”

JOHN WAY­NE BOB­BITT SPE­LA­DE IN PORR­FIL­MER FÖR ATT FÅ UPP­MÄRK­SAM­HET OCH FÖR ATT KUN­NA BE­TA­LA SJUKHUSRÄKNINGARNA.

Blodigt Begär - - Av Med Hans ”huvud”! -

John Way­ne Bob­bitt Un­cut fil­ma­des ba­ra ett år ef­ter att Johns penis sar­ga­des svårt i at­tac­ken. Skild­ring­en av den ödes­dig­ra natten ger en al­ter­na­tiv bild av för­lop­pet. En gans­ka barns­lig och pac­kad John är på stripp­klubb och be­ger sig se­dan hem till Lo­re­na (Ve­ro­ni­ca Bra­zil) och för­sö­ker tja­ta till sig sex. Själ­va brå­ket är in­te med i fil­men.

När John har som­nat läx­ar Lo­re­na (iförd en­dast sil­kestro­sor) upp John för att ha le­gat med and­ra kvin­nor och upp­ma­nar ho­nom att få erek­tion me­dan hon sit­ter beredd med en kniv. Spän­nings­ska­pan­de, ryt­misk mu­sik kic­kar igång och sce­nen spe­las i slow­mo­tion.

Pe­ni­sen kas­tas så små­ning­om fram­för föt­ter­na på eng­els­man som sä­ger: ”Det ser ut som en kuk! Det var som fan! Den är i al­la fall in­te min!” Det är på nå­got vis passande att mu­si­kern Lem­my Kil­mis­ter dök upp i den ca­me­o­rol­len – man­nen som för­änd­ra­de värl­den med sitt band Motör­he­ad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.